AGM 2019

Dokumenter den ordinær generalforsamling i INITIATOR PHARMA A/S 23 maj 2019

AGM Referat

Vedtægter

vedtægternes § 4c

vedtægternes § 4g

vedtægternes § 4i

 

 

 

TIL AKTIONÆRERNE I INITIATOR PHARMA A/S

I henhold til vedtægternes § 7 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i INITIATOR PHARMA A/S til afholdelse den

    23 maj 2019 kl. 14.00

På adressen Fredrik Nielsens Vej 2, Bygning 1422, Aarhus Universitet, DK-8000 Aarhus C

 

 1. Dagsorden

 

Efter valg af dirigent har generalforsamlingen følgende dagsorden:

 

 1. Bestyrelsens beretning.

 

 

 1. Godkendelse af årsrapporten.

 

 

 1. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte års- rapport.

 

 1. Valg af medlemmer til

 

 

 1. Valg af revisor.

 

 

 1. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje Selskabets kapital ved indskud af kontanter, ved indskud af andre værdier end kontanter, ved udstedelse af tegnings- retter (warrants) eller konvertible gældsbreve (fornyelse og ændring af 4a i vedtægterne, således at bemyndigelsen svarer til 15% af antallet af udstedte aktier i Selskabet pr. generalforsamlingsdatoen).

 

 1. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til gennemførelse af warrantprogram rettet mod ledelsen, medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer, konsulenter og andre med til- knytning til Selskabet (nyt pkt. 4i i vedtægterne, således at således at bemyndigelsen sammenlagt med de warrants, der allerede er udstedt i henhold til vedtægternes 4c og 4g, svarer til 5,62% af antallet af udstedte aktier i Selskabet pr. generalforsamlingsdatoen).

 

 1. Forslag om vedtagelse af reviderede retningslinjer for incitaments-aflønning af selskabets ledelse (revideret 4d i vedtægterne).

 

 1. Forslag om generalforsamlingens godkendelse af aflønning til bestyrelsen.

 

I henhold til vedtægternes § 7 oplyses, at det samlede antal stemmer/stemmerettigheder pr. indkaldelsesdagen er 23.157.178.

 

Ad 2

Årsrapporten som godkendt af selskabets bestyrelse den 24. april 2019 indstilles til godkendelse af generalforsamlingen.

Ad 3

Underskuddet for 2018 på TDKK 10.298 foreslås af bestyrelsen overført til næste år.

Ad 4

Der foreslås genvalg af den eksisterende bestyrelse (Magnus Persson, Henrik Moltke, Claus Olesen og Peter Holm).

Ad 5

Der foreslås genvalg af den nuværende revisor (Deloitte).

Ad 6

Bemyndigelsen i vedtægternes §4a foreslås ændret til følgende ordlyd:

 

Ӥ 4a

 

Bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje Selskabets kapital ved indskud af kontanter, ved indskud af andre værdier end kontanter, ved udstedelse af tegningsretter (warrants) eller konvertible gældsbreve.

 

For bemyndigelsen gælder:

 

at bestyrelsen maksimalt kan forhøje selskabskapitalen med nominelt 364.725,554.

 

at tegningen af kapitalandelene skal ske til markedskurs (dog med markedsmæssig emissionsrabat i hvert enkelt tilfælde),

 

at bemyndigelsen gives fra den 23. maj 2019 til næste ordinære generalforsamling, som forventes afholdt i maj 2020,

 

at bemyndigelsen i øvrigt forventes opretholdt ved, at der hvert år på den årlige

 

generalforsamling gives en fornyet bemyndigelse for 1 år ad gangen,

 

at bestyrelsen er bemyndiget til eventuelt at lade de nuværende kapitalejere fravige deres fortegningsret i forbindelse med kapitalforhøjelser besluttet af bestyrelsen,

 

at ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse helt eller delvist af selskabet eller af andre,

 

at kapitalandelene er frit omsættelige,

 

at kapitalandelene skal være omsætningspapirer,

 

at kapitalandelene skal lyde på navn, og

 

at bestyrelsen eller den som bestyrelsen bemyndiger hertil er berettiget til at lave ændringer og korrektioner som måtte blive krævet af Erhvervsstyrelsen, VP Securities eller Euroclear Sweden AB som led i udnyttelsen af bemyndigelsen.”

 

Ad 7

Følgende bemyndigelse til bestyrelsen foreslås optaget som §4i i selskabets vedtægter:

 

Ӥ 4i

 

Bestyrelsen er indtil den 31. december 2021 bemyndiget til ad én eller flere omgange at

træffe beslutning om udstedelse af warrants til tegning af aktier på et nominelt beløb op til i alt nominelt DKK 45.590,69 samt til at træffe beslutning om den dertil hørende kapitalforhøjelse. Udstedelsen kan ske til ledelsen, medarbejdere, bestyrelsesmed- lemmer, konsulenter og andre med tilknytning til Selskabet og således uden fortegningsret for eksisterende aktionærer. Udstedelsen kan ske til en udnyttelseskurs under markedskurs dog minimum til kurs pari. Udstedelser sker i øvrigt på de vilkår, der fremgår af bilag 4i. Øvrige vilkår for warrants fastlægges af bestyrelsen i forbindelse med bestyrelsens udnyttelse af nærværende bemyndigelse.”

Ad 8

Jf. pkt. 7 ovenfor foreslår bestyrelsen, at der i selskabet videreføres et warrantprogram, som giver mulighed for udstedelse af warrants svarende til 5,62% af den udstedte kapital (den allerede anvendte bemyndigelse i vedtægternes § 4c og 4g og den nye bemyndigelse i vedtægternes § 4i, som giver en total på DKK 136.772,06 svarende til 5,62% af den udstedte kapital). En del af disse warrants er tiltænkt udstedt til ledelsen. Selskabslovens § 139 stiller krav om, at bestyrelsen skal fastsætte overordnede retningslinjer for selskabet udstedelse af warrants til selskabetsledelse. Disse retningslinjer skal godkendes af generalforsamlingen, og der skal i selskabets vedtægter optages en bestemmelse, der oplyser, at der er vedtaget sådanne retningslinjer.

 

Bestyrelsen henviser til det af bestyrelsen foreslåede beslutningsgrundlag for tildeling af warrants i medfør af bemyndigelsen i vedtægternes § 4i (bilag 2).

På den baggrund foreslås § 4d i selskabets vedtægter ændret til følgende ordlyd:

 

Ӥ 4d

 

Generalforsamlingen har på den ordinære generalforsamling afholdt den 16. maj 2017 godkendt retningslinjer for udstedelse af warrants efter vedtægternes § 4c til selskabets ledelse. Retningslinjerne er tilgængelige på selskabets hjemmeside. Generalforsamlingen har den maj 2018 godkendt retningslinjer for udstedelse af warrants efter vedtægternes § 4g til selskabets ledelse. Retningslinjerne er tilgængelige på selskabets hjemmeside. Generalforsamlingen har den 23. maj 2019 godkendt retningslinjer for udstedelse af warrants efter vedtægternes § 4i til selskabets ledelse. Retningslinjerne er tilgængelige på selskabets hjemmeside”

 

Ad 9

Der foreslås generalforsamlingens godkendelse af følgende kontante aflønning af bestyrelsen: formanden Magnus Persson SEK 210.000, Henrik Moltke SEK 80.000, Peter Joakim Holm SEK 80.000, Claus Elsborg Olesen SEK 0.

 

---o0o---

 

Registreringsdatoen er den 16. maj 2019. Kun de personer, der er aktionærer på denne dato har ret til at deltage i og afgive stemme på generalforsamlingen.

 

For at opnå fysisk adgang til generalforsamlingen og dermed at kunne deltage i og afgive stemme på generalforsamlingen skal en aktionær senest 3 dage før generalforsamlingen have anmodet om adgangskort, jf. vedtægternes § 10. Henvendelse herom skal ske til Claus Olesen, ceo@initiatorpharma.com. En aktionær har også mulighed for at anmode om adgangskort til en fuldmægtig, der giver fysisk møde på aktionærens vegne. Anmodningen skal ske efter ovenstående retningslinjer. Aktionæren skal i givet fald udfylde og underskrive den fuld- magts- og brevstemmeblanket, der findes på selskabets hjemmeside . Fuldmægtigen skal medbringe adgangskortet og den originale blanket på generalforsamlingen.

 

Ligeledes findes på selskabets hjemmeside fuldmagts-/brevstemmeblanket, som kan anvendes, såfremt en aktionær ønsker at stemme skriftligt gennem fuldmagt. De praktiske oplysninger vedrørende brug og indsendelse af fuldmagtsblanket fremgår af blanketten.

 

Aktionærerne har ret til at stille spørgsmål til dagsordenen og de emner, der skal behandles på generalforsamlingen. Spørgsmålene kan stilles skriftligt inden generalforsamlingen eller på generalforsamlingen. Besvarelsen vil – med de begrænsninger, der følger af lovgivningen - om muligt ske på generalforsamlingen eller blive gjort tilgængelige for aktionærerne senest 2 uger efter generalforsamlingen.

 

Alt materiale nævnt i denne indkaldelse, herunder årsrapport for 2018, kan rekvireres hos Claus Olesen, ceo@initiatorpharma.com. Materialet vil alene blive fremsendt pr. e-mail, hvor- for e-mailadresse skal angives.

 

Bilag 1: Fuldmagts- og brevstemmeblanketter.

 

Bilag 2: Beslutningsgrundlag for tildeling af warrants efter vedtægternes §4i.

 

Bilag 3: Årsrapport.

 

Bilag 4i til vedtægter (warrantbestemmelser)

 

 

 

INITIATOR PHARMA A/S

På vegne af bestyrelsen

 

Magnus Persson, formand/chairman

 

 

----------------------------------------------------------

 

TILL AKTIEÄGARNA I INITIATOR PHARMA A/S

I enlighet med § 7 i stadgarna kallas ni härmed till ordinarie bolagsstämma

på INITIATOR PHARMA A/S som hålls den

23 maj 2019 kl. 14.00

på adressen Fredrik Nielsens Vej 2, Bygning 1422, Aarhus universitet,

DK-8000 ÅRHUS C

 

 1. Dagordning

 

Efter val av ordförande gäller följande dagordning för bolagsstämman:

 

 1. Förvaltningsberättelsen.

 

 1. Fastställande av årsrapporten.

                     

 1. Disposition av vinst eller täckande av förlust enligt den fastställda årsrapporten.

                     

 1. Val av styrelsemedlemmar.

 

 1. Val av revisor.

                     

 1. Förslag om att ge styrelsen bemyndigande att öka företagets kapital genom tillskott av kontanta medel, genom tillskott av andra värden än kontanta medel, genom utfärdande av teckningsoptioner (warrants) eller konvertibla skuldebrev (förnyelse och ändring av punkt 4a i stadgarna, så att bemyndigandet motsvarar 15 % av utställda aktier i företaget per bolagsstämmans datum).

 

 1. Förslag om att ge styrelsen bemyndigande att genomföra warrantprogram, riktat mot ledning, medarbetare, styrelsemedlemmar, konsulter och andra med anknytning till företaget (ny punkt 4i i stadgarna, så att ett sådant bemyndigande sammanlagt med de teckningsoptioner som redan utfärdats i enlighet med punkt 4c och 4g i stadgarna, motsvarar 5,62% av antalet utställda aktier i företaget per bolagsstämmans datum).

 

 1. Förslag om antagande av reviderade riktlinjer för incitamentavlöning av företagets ledning (reviderad punkt 4d i stadgarna).

 

 1. Förslag om bolagsstämmans godkännande av avlöning av styrelsen.

 

 

I enlighet med § 7 i stadgarna, upplyses det om att det samlade antalet röster/rösträtter på kallelsedagen är 23.157.178. 

Punkt 2

Årsrapporten som godkänts av företagets styrelse den 24 april framlägges för godkännande av bolagsstämman. 

Punkt 3

Styrelsen föreslår att underskottet från 2018 på TDKK 10.298 överförs till nästa år.

Punkt 4

Omval av sittande styrelse föreslås (Magnus Persson, Henrik Moltke, Claus Olesen och Peter Holm).

Punkt 5

Omval av nuvarande revisor (Deloitte) föreslås.

Punkt 6

Bemyndigandet i § 4a i stadgarna, föreslås att ändras till följande ordalydelse:

Ӥ 4a

Styrelsen är bemyndigad att öka företagets kapital genom tillskott av kontanta medel, genom tillskott av andra värden än kontanta medel, genom utfärdande av teckningsoptioner (warrants) eller konvertibla skuldebrev.

 

För bemyndigandet gäller:

att styrelsen maximalt kan öka aktiekapitalet med nominellt 364.725,554 DKK,

att teckningen av andelarna ska ske till marknadskurs (dock med marknadsmässig emissionsrabatt vid varje enskilt tillfälle),

att bemyndigandet ges från den 23 maj 2019 till nästa ordinarie bolagsstämma, som är planerad att hållas i maj 2020,

att bemyndigandet i övrigt förväntas upprätthållas genom att det varje år på bolagsstämman ges ett förnyat bemyndigande för ett år åt gången,

att styrelsen är bemyndigad att eventuellt låta de nuvarande aktieägarna avsäga sig sin företrädesrätt i samband med de kapitalökningar styrelsen beslutar om,

att ingen aktieägare är skyldig att låta sina aktieandelar inlösas helt eller delvis av företaget eller av andra,

att aktieandelarna är fritt omsättningsbara,

att aktieandelarna ska vara omsättningsbara värdepapper,

att aktieandelarna ska registreras i aktieägarens namn, och

att styrelsen, eller den som styrelsen bemyndigar därtill, har rätt att göra de ändringar och korrigeringar som kan komma att krävas av Erhvervsstyrelsen, VP Securities eller Euroclear Sweden AB som ett led i utnyttjandet av bemyndigandet."

Punkt 7

 Följande bemyndigande av styrelsen föreslås att tas upp som § 4i i företagets stadgar:

Ӥ 4i

Styrelsen är fram till den 31 december 2021 bemyndigad att i en eller flera omgångar fatta beslut om utfärdande av warranter för teckning av aktier till ett nominellt belopp upp till sammanlagt nominellt 45.590,69 DKK samt till att fatta beslut om den därtill hörande kapitalökningen. Utfärdandet kan riktas mot ledning, medarbetare, styrelsemedlemmar, konsulter och andra med anknytning till företaget och således utan teckningsoption för befintliga aktieägare. Utfärdandet kan ske till ett lösenpris under marknadskurs, dock minst till parikurs. Utfärdanden sker i övrigt enligt de villkor som framgår av bilaga 4i.  Övriga villkor för warrants fastställs av styrelsen i samband med styrelsens utnyttjande av innevarande bemyndigande.”

Punkt 8

I jämförelse med ovanstående punkt  7, föreslår styrelsen att det inom företaget införs ett warrantprogram, som ger möjlighet till utfärdande av warrants motsvarande 5,62 % av det emitterade kapitalet (det redan använda bemyndigandet, som anges i § 4c och i § 4g i stadgarna och det nya bemyndigandet enligt § 4i i stadgarna, vilket ger totalt  136.772,06 DKK motsvarande 5,62 % av det emitterade kapitalet). En del av dessa warrants är avsedda att utfärdas till ledningen.  I Selskabsloven § 139 ställs krav på att styrelsen ska fastställa övergripande riktlinjer för företagets utfärdande av warrants till företagsledningen.   Dessa riktlinjer ska godkännas av bolagsstämman och det ska i företagets stadgar införas en bestämmelse, som upplyser om att beslut om sådana riktlinjer har fattats. 

Styrelsen hänvisar till det av styrelsen föreslagna beslutsunderlaget för tilldelning av warrants i enlighet med bemyndigandet i § 4i i stadgarna (bilaga 2). 

Mot den bakgrunden föreslås att § 4d i företagets stadgar ändras till följande ordalydelse:   

Ӥ 4d

Bolagsstämman har på den ordinarie bolagsstämman, som hölls den 16 maj 2017, godkänt riktlinjer för utfärdande av warrants till företagsledningen enligt § 4c i stadgarna. Riktlinjerna är tillgängliga på företagets hemsida. Bolagsstämman har den 25 maj 2018, godkänt riktlinjer för utfärdande av warrants till företagsledningen enligt § 4g i stadgarna. Riktlinjerna är tillgängliga på företagets hemsida. Bolagsstämman har den 23 maj 2019, godkänt riktlinjer för utfärdande av warrants till företagsledningen enligt § 4i i stadgarna. Riktlinjerna är tillgängliga på företagets hemsida."

Punkt 9

Det föreslås att bolagsstämman godkänner följande kontanta avlöning av styrelsen: Ordförande Magnus Persson 210.000 SEK, Henrik Moltke 80.000 SEK, Peter Joakim Holm 80.000 SEK, Claus Elsborg Olesen 0 SEK.

---o0o---

Registreringsdatum är den 16 maj 2019. Endast de personer som är aktieägare vid detta datum har rätt att delta i och rösta på bolagsstämman.  

För att få fysiskt tillträde till bolagsstämman och därmed kunna delta i och rösta på stämman, ska en aktieägare senast tre dagar före bolagsstämman ha beställt ett tillträdeskort, se § 10 i stadgarna. Begäran om detta ska ställas till Claus Olesen, ceo@initiatorpharma.com. En aktieägare har även möjlighet att anhålla om tillträdeskort för en fullmaktshavare, som fysiskt närvarar i aktieägarens ställe. Anhållandet ska ske enligt ovanstående riktlinjer. Aktieägaren ska i detta fall fylla i och skriva under det fullmakts- och röstningsformulär, som finns på företagets hemsida www.initiatorpharma.com/investors/. Fullmaktshavaren ska ha med sig tillträdeskortet och originalformuläret till bolagsstämman.     

På företagets hemsida finns även ett fullmakts-/brevröstningsformulär, som kan användas om en aktieägare vill rösta skriftligt genom fullmakt www.initiatorpharma.com/investors/. Praktiska upplysningar om användande och insändande av fullmaktsformuläret finns i formuläret.  

Aktieägarna har rätt att ställa frågor om dagordningen och de ämnen som kommer att tas upp på bolagsstämman. Frågorna kan ställas skriftligt före bolagsstämman eller på bolagsstämman. Svaren kommer – med de begränsningar som följer av lagstiftningen – om möjligt att ges på bolagsstämman eller göras tillgängliga för aktieägarna senast två veckor efter bolagsstämman.

Allt material som nämns i denna kallelse, inklusive årsrapporten för 2018, kan rekvireras hos Claus Olesen, ceo@initiatorpharma.com. Materialet skickas endast via e-post, varmed e-postadress måste anges.  

Bilaga 1: Fullmakts- och brevröstningsformular.

Bilaga 2: Beslutsunderlag för tilldelning av warrants i enlighet med § 4i i stadgarna.

Bilaga 3: Årsrapport.

Bilaga 4i till stadgar (warrantbestämmelser).

 

INITIATOR PHARMA A/S

På styrelsens vägnar

 

Magnus Persson, ordförande/chairman