TIL AKTIONÆRERNE I INITIATOR PHARMA A/S

I henhold til vedtægternes § 7 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i

INITIATOR PHARMA A/S til afholdelse den 22 maj 2020 kl. 9.00

På adressen Fredrik Nielsens Vej 2, Bygning 1422, Aarhus Universitet, DK-8000 Aarhus C

 

Bilag 1: Fuldmagts- og brevstemmeblanketter.

Bilag 2: Beslutningsgrundlag for tildeling af warrants efter vedtægternes §4i.

Bilag 3: Årsrapport.

Bilag 4k til vedtægter (warrantbestemmelser, incitamentsprogram).

Bilag 4l til vedtægter (warrantbestemmelser, directed issue og rights issue).

Bilag 5: Bestyrelsens forslag til beslutning om fortegningsemission.

 

Dagsorden

Efter valg af dirigent har generalforsamlingen følgende dagsorden:

 

 1. Bestyrelsens beretning.

 

 1. Godkendelse af årsrapporten.

 

 1. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

 

 1. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

 

 1. Valg af revisor.

 

 1. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje Selskabets kapital ved indskud af kontanter, ved indskud af andre værdier end kontanter, ved udstedelse af tegningsretter (warrants) eller konvertible gældsbreve (fornyelse og ændring af pkt. 4a i vedtægterne, således at bemyndigelsen svarer til 15% af antallet af udstedte aktier i Selskabet pr. generalforsamlingsdatoen).

 

 1. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til gennemførelse af warrantprogram rettet mod ledelsen, medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer, konsulenter og andre med tilknytning til Selskabet (nyt pkt. 4k i vedtægterne, således at således at bemyndigelsen sammenlagt med de warrants, der allerede er udstedt i henhold til vedtægternes pkt. 4g og 4i, svarer til 5,39% af antallet af udstedte aktier i Selskabet pr. generalforsamlingsdatoen

 

 1. Forslag om vedtagelse af reviderede retningslinjer for incitamentsaflønning af Selskabets ledelse (revideret pkt. 4d i vedtægterne).

 

 1. Forslag om generalforsamlingens godkendelse af aflønning til bestyrelsen.

 

 1. Forslag om kapitalforhøjelse ved udstedelse af units (aktier og tegningsoptioner (warrants)).

 

I henhold til vedtægternes § 7 oplyses, at det samlede antal stemmer/stemmerettigheder pr. indkaldelsesdagen er 24.146.930.

Ad 2

Årsrapporten som godkendt af Selskabets bestyrelse den 26. april 2020 indstilles til godkendelse af generalforsamlingen.

Ad 3

Underskuddet for 2019 på TDKK 8.288 foreslås af bestyrelsen overført til næste år.

Ad 4

Der foreslås genvalg af den eksisterende bestyrelse (Magnus Persson, Henrik Moltke, Claus Olesen og Peter Holm).

Ad 5

Der foreslås genvalg af den nuværende revisor (Deloitte).

Ad 6

Bemyndigelsen i vedtægternes §4a foreslås ændret til følgende ordlyd:

Ӥ 4a

Bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje Selskabets kapital ved indskud af kontanter, ved indskud

af andre værdier end kontanter, ved udstedelse af tegningsretter (warrants) eller konvertible    gældsbreve.

For bemyndigelsen gælder:

at bestyrelsen maksimalt kan forhøje selskabskapitalen med nominelt DKK 380.314,1475.

at tegningen af kapitalandelene skal ske til markedskurs (dog med markedsmæssig emissionsrabat i hvert enkelt tilfælde),

at bemyndigelsen gives fra den 22. maj 2020 til næste ordinære generalforsamling, som forventes afholdt i maj 2021,

at bemyndigelsen i øvrigt forventes opretholdt ved, at der hvert år på den årlige generalforsamling gives en fornyet bemyndigelse for 1 år ad gangen,

at bestyrelsen er bemyndiget til eventuelt at lade de nuværende kapitalejere fravige deres fortegningsret i forbindelse med kapitalforhøjelser besluttet af bestyrelsen,

at ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse helt eller delvist af

selskabet eller af andre

at kapitalandelene er frit omsættelige,

at kapitalandelene skal være omsætningspapirer,

at kapitalandelene skal lyde på navn, og 

at bestyrelsen eller den som bestyrelsen bemyndiger hertil er berettiget til at lave ændringer og korrektioner som måtte blive krævet af Erhvervsstyrelsen, VP Securities eller Euroclear Sweden AB som led i udnyttelsen af bemyndigelsen.”

 

Ad 7

Følgende bemyndigelse til bestyrelsen foreslås optaget som §4k i selskabets vedtægter:

Ӥ 4k

Bestyrelsen er indtil den 31. december 2022 bemyndiget til ad én eller flere omgange at træffe beslutning om udstedelse af warrants til tegning af aktier på et nominelt beløb op til i alt nominelt DKK 45.590,685 samt til at træffe beslutning om den dertil hørende kapitalforhøjelse.

Udstedelsen kan ske til ledelsen, medarbejdere, bestyrelsesmedlemmer, konsulenter og andre med tilknytning til Selskabet og således uden fortegningsret for eksisterende aktionærer. Udstedelsen kan ske til en udnyttelseskurs under markedskurs dog minimum til kurs pari. Udstedelser sker i øvrigt på de vilkår, der fremgår af bilag 4k. Øvrige vilkår for warrants fastlægges af bestyrelsen i forbindelse med bestyrelsens udnyttelse af nærværende bemyndigelse.”

 

Ad 8

Jf. pkt. 7 ovenfor foreslår bestyrelsen, at der i selskabet videreføres et warrantprogram, som giver mulighed for udstedelse af warrants svarende til 5,39% af den udstedte kapital (den allerede anvendte bemyndigelse i vedtægternes § 4g og 4i og den nye bemyndigelse i vedtægternes § 4k, som giver en total på DKK 136.772,055 svarende til 5,39% af den udstedte kapital). En del af disse warrants er tiltænkt udstedt til ledelsen. De retningslinjer for udstedelse af warrants, som generalforsamlingen tidligere har godkendt, jf. vedtægternes pkt. 4d, skal også være gældende for warrants som udstedes efter vedtægternes § 4k.

 

Bestyrelsen henviser til det af bestyrelsen foreslåede beslutningsgrundlag for tildeling af warrants i medfør af bemyndigelsen i vedtægternes § 4k (bilag 2).

 

På den baggrund foreslås § 4d i selskabets vedtægter ændret til følgende ordlyd:

Ӥ 4d

Generalforsamlingen har den 25. maj 2018 godkendt retningslinjer for udstedelse af warrants efter vedtægternes § 4g til selskabets ledelse. Retningslinjerne er tilgængelige på selskabets hjemmeside. Generalforsamlingen har den 23. maj 2019 godkendt retningslinjer for udstedelse af warrants efter vedtægternes § 4i til selskabets ledelse. Retningslinjerne er tilgængelige på selskabets hjemmeside. Generalforsamlingen har den 22. maj 2020 godkendt retningslinjer for udstedelse af warrants efter vedtægternes § 4k til selskabets ledelse. Retningslinjerne er tilgængelige på selskabets hjemmeside”

 

Ad 9

Der foreslås generalforsamlingens godkendelse af følgende kontante aflønning af bestyrelsen: formanden Magnus Persson SEK 210.000, Henrik Moltke SEK 80.000, Peter Joakim Holm SEK 80.000, Claus Elsborg Olesen SEK 0.

 

Ad 10

Med henblik på at styrke Selskabets kapitalgrundlag fremsætter bestyrelsen forslag om følgende model for kapitalforhøjelse med samtidig udstedelse af tegningsoptioner (warrants):

Overordnet beskrivelse af model for kapitalforhøjelse:

Nyemissionen består af op til 710.203 enheder (”units”) med fortegningsret for Selskabets aktionærer.

En unit indeholder 2 aktier og 3 tegningsoptioner (warrants). 34 eksisterende aktier giver ret til en unit-rettighed.

Pris pr. aktie er fastsat til 4,90 SEK pr. aktie, hvilket betyder at prisen pr. unit er fastsat til 9,80 SEK

(4,90x2 aktier). Tegningsoptionerne (warrants) følger med hver unit uden særskilt betaling.

Der vil blive udstedt op til 1.420.406 nye aktier i den planlagte emission (710.203 units x2). Da hver unit også har tre tegningsoptioner (warrants) tilknyttet betyder det, at der højst vil blive udstedt 2.130.609 tegningsoptioner (warrants) (710.203 units x3). Tegning af units skal ske i perioden fra den 2. juni 2020 til og med den 16. juni 2020.

Praktisk eksempel: Person X har i øjeblikket 68 aktier i Initiator Pharma. Det betyder, at Person X vil modtage 2 unit-rettigheder på registreringsdatoen for tegning af unit-rettigheder (27. maj 2020). Person X vil derefter have ret til at tegne 2 units ved at udnytte sine unit-rettigheder. Hver af disse units består af 2 aktier og 3 tegningsoptioner (warrants). Det betyder, at hvis Person X beslutter at udnytte alle vedkommendes unit-rettigheder, vil vedkommende erhverve 4 nye aktier og 6 tegningsoptioner (warrants).

Tegningsoptionerne (warrants) kan udnyttes i perioden 30. november – 18. december 2020 og i øvrigt i henhold til bestyrelsens forslag, således at hver tegningsoption (warrant) giver ret til at tegne en ny aktie til samme pris som de aktier, der blev tegnet samtidig med udnyttelsen af units. For forslagets fulde indhold henvises i øvrigt til bestyrelsens forslag (bilag 5).

---o0o---

Registreringsdatoen er den 15. maj 2020. Kun de personer, der er aktionærer på denne dato har ret til at deltage i og afgive stemme på generalforsamlingen.

For at opnå fysisk adgang til generalforsamlingen og dermed at kunne deltage i og afgive stemme på generalforsamlingen skal en aktionær senest 3 dage før generalforsamlingen have anmodet om adgangskort, jf. vedtægternes § 10. Henvendelse herom skal ske til Claus Olesen, ceo@initiatorpharma.com . En aktionær har også mulighed for at anmode om adgangskort til en fuldmægtig, der giver fysisk møde på aktionærens vegne. Anmodningen skal ske efter ovenstående retningslinjer. Aktionæren skal i givet fald udfylde og underskrive den fuldmagts- og brevstemmeblanket, der findes på selskabets hjemmeside www.initiatorpharma.com/investors/agm-2020  .

Fuldmægtigen skal medbringe adgangskortet og den originale blanket på generalforsamlingen.

Det henstilles til aktionærerne, at der ikke fremsættes ønske om at give fysisk møde på generalforsamlingen grundet COVID-situationen og de gældende restriktioner for forsamlinger i Danmark. I stedet opfordres aktionærerne til at afgive fuldmagt til direktionen (Claus Olesen, CEO) samt at stille eventuelle spørgsmål skriftligt. Selskabet tager forbehold for at udskyde generalforsamlingen, såfremt gældende regler for forsamlinger ikke kan overholdes.

Ligeledes findes på selskabets hjemmeside fuldmagts-/brevstemmeblanket, som kan anvendes, såfremt en aktionær ønsker at stemme skriftligt gennem fuldmagt www.initiatorpharma.com/investors/agm-2020 . De praktiske oplysninger vedrørende brug og indsendelse af fuldmagtsblanket fremgår af blanketten.

Aktionærerne har ret til at stille spørgsmål til dagsordenen og de emner, der skal behandles på generalforsamlingen. Spørgsmålene kan stilles skriftligt inden generalforsamlingen eller på generalforsamlingen. Besvarelsen vil – med de begrænsninger, der følger af lovgivningen - om muligt ske på generalforsamlingen eller blive gjort tilgængelige for aktionærerne senest 2 uger efter generalforsamlingen.

Alt materiale nævnt i denne indkaldelse, herunder årsrapport for 2019, kan rekvireres hos

Claus Olesen, ceo@initiatorpharma.com. Materialet vil alene blive fremsendt pr. e-mail, hvor- for e-mail adresse skal angives.

Bilag 1: Fuldmagts- og brevstemmeblanketter.

Bilag 2: Beslutningsgrundlag for tildeling af warrants efter vedtægternes §4i.

Bilag 3: Årsrapport.

Bilag 4k til vedtægter (warrantbestemmelser, incitamentsprogram).

Bilag 4l til vedtægter (warrantbestemmelser, directed issue og rights issue).

Bilag 5: Bestyrelsens fulde forslag i relation til dagsordenens pkt. 10, herunder memorandum vedrørende rights issue.

 

INITIATOR PHARMA A/S

På vegne af bestyrelsen

Magnus Persson, formand/chairman

 

 

Kallelse till årsstämma i Initiator Pharma A/S

 

27 April 2020

 

TILL AKTIEÄGARNA I INITIATOR PHARMA A/S

I enlighet med § 7 i stadgarna kallas ni härmed till ordinarie bolagsstämma

på INITIATOR PHARMA A/S som hålls den

22 maj 2020 kl. 09.00

på adressen Fredrik Nielsens Vej 2, Bygning 1422, Aarhus universitet,

DK-8000 ÅRHUS C

 

A. Dagordning

 

Efter val av ordförande gäller följande dagordning för bolagsstämman:

 

1.               Förvaltningsberättelsen.

 

2.              Fastställande av årsrapporten.

 

3.              Disposition av vinst eller täckande av förlust enligt den fastställda årsrapporten.

 

4.              Val av styrelseledamöter.

 

5.              Val av revisor.

 

6.              Förslag om att ge styrelsen bemyndigande att öka företagets kapital genom tillskott av kontanta medel, genom tillskott av andra värden än kontanta medel, genom utfärdande av teckningsoptioner (warrants) eller konvertibla skuldebrev (förnyelse och ändring av punkt 4a i stadgarna, så att bemyndigandet motsvarar 15 % av utställda aktier i företaget per bolagsstämmans datum).

 

7.              Förslag om att ge styrelsen bemyndigande att genomföra warrantprogram, riktat mot ledning, medarbetare, styrelsemedlemmar, konsulter och andra med anknytning till företaget (ny punkt 4k i stadgarna, så att ett sådant bemyndigande sammanlagt med de teckningsoptioner som redan utfärdats i enlighet med punkt 4g och 4i i stadgarna, motsvarar 5,39 % av antalet utställda aktier i företaget per bolagsstämmans datum).

 

8.              Förslag om antagande av reviderade riktlinjer för incitamentavlöning av företagets ledning (reviderad punkt 4d i stadgarna).

 

9.              Förslag om bolagsstämmans godkännande av avlöning av styrelsen

 

10.            Förslag om kapitalökning genom utfärdande av units (aktier och teckningsoptioner (warrants))

 

 

I enlighet med § 7 i stadgarna, upplyses det om att det samlade antalet röster/rösträtter på kallelsedagen är 24 146 930.

 

 

Punkt 2

Årsrapporten som godkänts av företagets styrelse den 26 april 2020 framlägges för godkännande av bolagsstämman.

 

 

Punkt 3

Styrelsen föreslår att underskottet från 2019 på 8 288 TDKK överförs till nästa år.

 

 

Punkt 4

Omval av sittande styrelse föreslås (Magnus Persson, Henrik Moltke, Claus Olesen och Peter Holm).

 

 

Punkt 5

Omval av nuvarande revisor (Deloitte) föreslås.

 

 

Punkt 6

Bemyndigandet i § 4a i stadgarna, föreslås att ändras till följande ordalydelse:

 

Ӥ 4a

Styrelsen är bemyndigad att öka företagets kapital genom tillskott av kontanta medel, genom tillskott av andra värden än kontanta medel, genom utfärdande av teckningsoptioner (warrants) eller konvertibla skuldebrev.

 

För bemyndigandet gäller:

 

att styrelsen maximalt kan öka aktiekapitalet med nominellt 380 314,1475 DKK,

 

att teckningen av andelarna ska ske till marknadskurs (dock med marknadsmässig emissionsrabatt vid varje enskilt tillfälle),

 

att bemyndigandet ges från den 22 maj 2020 till nästa ordinarie bolagsstämma, som är planerad att hållas i maj 2021,

 

att bemyndigandet i övrigt förväntas upprätthållas genom att det varje år på bolagsstämman ges ett förnyat bemyndigande för ett år åt gången,

 

att styrelsen är bemyndigad att eventuellt låta de nuvarande aktieägarna avsäga sig sin företrädesrätt i samband med de kapitalökningar styrelsen beslutar om,

 

att ingen aktieägare är skyldig att låta sina aktieandelar inlösas helt eller delvis av företaget eller av andra,

 

att aktieandelarna är fritt omsättningsbara,

 

att aktieandelarna ska vara omsättningsbara värdepapper,

 

att aktieandelarna ska registreras i aktieägarens namn, och

 

att styrelsen, eller den som styrelsen bemyndigar därtill, har rätt att göra de ändringar och korrigeringar som kan komma att krävas av Erhvervsstyrelsen, VP Securities eller Euroclear Sweden AB som ett led i utnyttjandet av bemyndigandet.”

 

 

Punkt 7

Följande bemyndigande av styrelsen föreslås att tas upp som § 4k i företagets stadgar:

 

Ӥ 4k

Styrelsen är fram till den 31 december 2022 bemyndigad att i en eller flera omgångar

fatta beslut om utfärdande av warranter för teckning av aktier till ett nominellt belopp upp till sammanlagt nominellt 45 590,685 DKK samt till att fatta beslut om den därtill hörande kapitalökningen. Utfärdandet kan riktas mot ledning, medarbetare, styrelsemedlemmar, konsulter och andra med anknytning till företaget och således utan teckningsoption för befintliga aktieägare. Utfärdandet kan ske till ett lösenpris under marknadskurs, dock minst till parikurs. Utfärdanden sker i övrigt enligt de villkor som framgår av bilaga 4k. Övriga villkor för warrants fastställs av styrelsen i samband med styrelsens utnyttjande av innevarande bemyndigande.”

 

 

Punkt 8

I jämförelse med ovanstående punkt 7, föreslår styrelsen att det inom företaget införs ett warrantprogram, som ger möjlighet till utfärdande av warrants motsvarande 5,39 % av det emitterade kapitalet (det redan använda bemyndigandet, som anges i § 4g och i § 4i i stadgarna och det nya bemyndigandet enligt § 4k i stadgarna, vilket ger totalt 136 772,055 DKK motsvarande 5,39 % av det emitterade kapitalet). En del av dessa warrants är avsedda att utfärdas till ledningen. De riktlinjer för utfärdande av warrants som tidigare godkänts av bolagsstämman, se punkt 4d i stadgarna, ska också gälla för warrants som utfärdas i enlighet med § 4k i stadgarna.

 

Styrelsen hänvisar till det av styrelsen föreslagna beslutsunderlaget för tilldelning av warrants i enlighet med bemyndigandet i § 4k i stadgarna (bilaga 2).

 

Mot den bakgrunden föreslås att § 4d i företagets stadgar ändras till följande ordalydelse:

 

Ӥ 4d

Bolagsstämman har den 25 maj 2018, godkänt riktlinjer för utfärdande av warrants till företagsledningen enligt § 4g i stadgarna. Riktlinjerna är tillgängliga på företagets hemsida. Bolagsstämman har den 23 maj 2019, godkänt riktlinjer för utfärdande av warrants till företagsledningen enligt § 4i i stadgarna. Riktlinjerna är tillgängliga på företagets hemsida. Bolagsstämman har den 22 maj 2020 godkänt riktlinjer för utfärdande av warrants till företagsledningen enligt § 4k i stadgarna. Riktlinjerna är tillgängliga på företagets hemsida.”

 

 

Punkt 9

Det föreslås att bolagsstämman godkänner följande kontanta avlöning av styrelsen: Ordförande Magnus Persson 210 000 SEK, Henrik Moltke 80 000 SEK, Peter Joakim Holm

80 000 SEK, Claus Elsborg Olesen 0 SEK.

 

 

Punkt 10

För att stärka bolagets kapitalbas föreslår styrelsen följande modell för kapitalökning med samtidigt utfärdande av teckningsoptioner (warrants):

 

Allmän beskrivning av kapitalökningsmodellen:

 

Nyemissionen består av upp till 710 203 enheter (”units”) med företrädesrätt för företagets aktieägare.

 

En unit består av 2 aktier och 3 teckningsoptioner (warrants).

 

34 befintliga aktier berättigar till en unit-rätt.

 

Priset per aktie är satt till 4,90 SEK kronor per aktie, vilket innebär att priset per unit är satt till 9,80 kronor (4,90 x 2 aktier). Teckningsoptionerna (warrants) ingår i varje unit utan separat betalning.

 

Upp till 1 420 406 nya aktier kommer att utfärdas i den planerade emissionen (710 203 units x 2). Då varje unit också har tre teckningsoptioner (warrants) knutna till sig, innebär det att högst 2 130 609 teckningsoptioner (warrants) (710 203 units x 3) kommer att utfärdas. Teckning av units ska ske under perioden från den 2 juni 2020 och till och med den 16 juni 2020.

 

Praktiskt exempel: Person X har för närvarande 68 aktier i Initiator Pharma. Det innebär att person X får 2 unit-rätter på registreringsdagen för teckning av unit-rätter (den 27 maj 2020). Person X får därefter rätt att teckna 2 units genom att utnyttja sina unit-rätter. Var och en av dessa units består av 2 aktier och 3 teckningsoptioner (warrants). Det innebär att om person X beslutar sig för att utnyttja alla sina unit-rätter, kommer vederbörande att förvärva 4 nya aktier och 6 teckningsoptioner (warrants).

 

Teckningsoptionerna (warrants) kan utnyttjas under perioden 24 november–15 december 2020 och i övrigt i enlighet med styrelsens förslag, som innebär att varje teckningsoption (warrant) ger rätt att teckna en ny aktie till samma pris som de aktier som tecknades samtidigt som utnyttjandet av units.

 

För förslagets fullständiga innehåll hänvisas i övrigt till styrelsens förslag (bilaga 5).

 

 

---o0o—

 

 

Registreringsdatum är den 15 maj 2020. Endast de personer som är aktieägare vid detta datum har rätt att delta i och rösta på bolagsstämman.

 

För att få fysiskt tillträde till bolagsstämman och därmed kunna delta i och rösta på stämman, ska en aktieägare senast tre dagar före bolagsstämman ha beställt ett tillträdeskort, se § 10 i stadgarna. Begäran om detta ska ställas till Claus Olesen, ceo@initiatorpharma.com. En aktieägare har även möjlighet att anhålla om tillträdeskort för en fullmaktshavare, som fysiskt närvarar i aktieägarens ställe. Anhållandet ska ske enligt ovanstående riktlinjer. Aktieägaren ska i detta fall fylla i och skriva under det fullmakts- och röstningsformulär, som finns på företagets hemsida www.initiatorpharma.com/investors/. Fullmaktshavaren ska ha med sig tillträdeskortet och originalformuläret till bolagsstämman. Aktieägarna rekommenderas att inte uttrycka önskemål om att närvara fysiskt på bolagsstämman till följd av COVID-situationen och de restriktioner som gäller för folksamlingar i Danmark. I stället uppmanas aktieägarna att ge fullmakt till direktionen (Claus Olesen, VD) samt att ställa eventuella frågor skriftligen. Företaget förbehåller sig möjligheten att skjuta upp bolagsstämman om gällande regler för folksamlingar inte kan följas.

 

På företagets hemsida finns även ett fullmakts-/brevröstningsformulär, som kan användas om en aktieägare vill rösta skriftligt genom fullmakt www.initiatorpharma.com/investors/. Praktiska upplysningar om användande och insändande av fullmaktsformuläret finns i formuläret.

 

Aktieägarna har rätt att ställa frågor om dagordningen och de ämnen som kommer att tas upp

på bolagsstämman. Frågorna kan ställas skriftligt före bolagsstämman eller på bolagsstämman. Svaren kommer – med de begränsningar som följer av lagstiftningen – om möjligt att ges på bolagsstämman eller göras tillgängliga för aktieägarna senast två veckor efter bolagsstämman.

 

Allt material som nämns i denna kallelse, inklusive årsrapporten för 2019, kan rekvireras hos

Claus Olesen, ceo@initiatorpharma.com. Materialet skickas endast via e-post, varmed e-postadress måste anges.

 

Bilaga 1: Fullmakts-/brevröstningsformulär

Bilaga 2: Beslutsunderlag för tilldelning av warrants i enlighet med § 4i i stadgarna

Bilaga 3: Årsrapport

Bilaga 4k till stadgarna (warrantbestämmelser, incitamentsprogram)

Bilaga 4l till stadgarna (warrantbestämmelser, directed issue och rights issue)

Bilaga 5: Styrelsens förslag avseende dagordningens punkt 10

 

 

 

INITIATOR PHARMA A/S

På styrelsens vägnar

 

Magnus Persson, ordförande/chairman

 

 

 

För mer information om Initiator Pharma, kontakta:
Claus Elsborg Olesen, VD
Telefon +45 6126 0035 E-post: ceo@initiatorpharma.com

Denna information är sådan information som Initiator Pharma (publ) måste offentliggöra enligt EU: s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades under ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 April 2020 kl 08:30 (CET).

 

Om Initiator Pharma

Initiator Pharma är ett bioteknikföretag med säte i Århus, Danmark. Bolagets huvudtillgång, IPED2015, är en ny behandlingsmetod för patienter med erektil dysfunktion (ED), som kommer att förbättra livskvaliteten för ett växande antal patienter (och deras partners) som inte reagerar på eller som inte kan behandlas med befintliga läkemedel på marknaden.

 

Om erektil dysfunktion

Erektil dysfunktion är en sexuell dysfunktion som kännetecknas av oförmågan hos en man att uppnå eller bibehålla erektion under samlag. Över 150 miljoner män i hela världen lider av ED, ett antal som förväntas öka till över 320 miljoner 2025 med anledning av åldrande befolkningar och ökad förekomst av livsstilssjukdomar som diabetes. ED leder till nedsatt livskvalitet hos patienter genom olika psykosociala faktorer såsom låg självkänsla, depression, nedstämdhet, ilska, frustration, ångest och relationsproblem (1,2, 3).

 

 1. Shabsigh R, et al. (1998) Increased incidence of depressive symptoms in men with erectile dysfunction. Urology 52(5):848–852.
 2. Mccabe MP, Althof SE (2014) A systematic review of the psychosocial outcomes associated with erectile dysfunction: Does the impact of erectile dysfunction extend beyond a man’s inability to have sex? J Sex Med 11(2):347–363.
 3. Nguyen HMT, Gabrielson AT, Hellstrom WJG (2017) Erectile Dysfunction in Young Men—A Review of the Prevalence and Risk Factors. Sex Med Rev 5(4):508–520.