REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I INITIATOR PHARMA A/S

VEDTÆGTER for Initiator Pharma A/S

 

 

 

TIL AKTIONÆRERNE I INITIATOR PHARMA A/S

I henhold til vedtægternes § 7 indkaldes hermed til ordinær

generalforsamling i INITIATOR PHARMA A/S til afholdelse den

28. maj 2021 kl. 9.00

På adressen Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C

 

 

Bilag 1: Fuldmagts- og brevstemmeblanketter.

Bilag 2: Årsrapport.

Bilag 3: Vederlagspolitik.

Bilag 4: Bestyrelsens fulde forslag i relation til dagsordenens pkt. 8.

 

A. Dagsorden

Efter valg af dirigent har generalforsamlingen følgende dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning.


2. Godkendelse af årsrapporten.


3. Anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.

4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.


5. Valg af revisor.


6. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje Selskabets kapital ved indskud af kontanter, ved indskud af andre værdier end kontanter, ved udstedelse af tegningsretter (warrants) eller konvertible gældsbreve (fornyelse og ændring af pkt. 4a i vedtægterne, således at bemyndigelsen svarer til 20% af antallet af udstedte aktier i Selskabet pr. generalforsamlingsdatoen).

7. Forslag om vedtagelse af vederlagspolitik for bestyrelse og direktion.

8. Forslag om indførelse af langsigtet incitamentsprogram ved implementering af et præstationsbaseret aktieinvesteringsprogram for bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere.


9. Forslag om generalforsamlingens godkendelse af kontant aflønning til bestyrelsen.

10. Forslag om visse vedtægtsændringer (ændring af hjemsted og kommunikation mellem selskabet og dets kapitalejere).

 

I henhold til vedtægternes § 7 oplyses, at det samlede antal stemmer/stemmerettigheder pr. indkaldelsesdagen er 27.705.728.

Ad 2

Årsrapporten som godkendt af Selskabets bestyrelse den 27. april 2021 indstilles til godkendelse af generalforsamlingen.

Ad 3

Underskuddet for 2020 på TDKK 8.697 foreslås af bestyrelsen overført til næste år.

Ad 4

Der foreslås genvalg af den eksisterende bestyrelse (Magnus Persson, Annette Colin, Henrik Moltke, Claus Olesen og Peter Holm).

Ad 5

Der foreslås genvalg af den nuværende revisor (Deloitte).

Ad 6

Bemyndigelsen i vedtægternes §4a foreslås ændret til følgende ordlyd:

Ӥ 4a

Bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje Selskabets kapital ved indskud af kontanter, ved indskud af andre værdier end kontanter, ved udstedelse af tegningsretter (warrants) eller konvertible gældsbreve.

For bemyndigelsen gælder:

at bestyrelsen maksimalt kan forhøje selskabskapitalen med nominelt DKK 581.820,225.

at tegningen af kapitalandelene skal ske til markedskurs (dog med markedsmæssig emissionsrabat i hvert enkelt tilfælde),

at bemyndigelsen gives fra den 28. maj 2021 til næste ordinære generalforsamling, som forventes afholdt i maj 2022,

at bemyndigelsen i øvrigt forventes opretholdt ved, at der hvert år på den årlige

generalforsamling gives en fornyet bemyndigelse for 1 år ad gangen,

at bestyrelsen er bemyndiget til eventuelt at lade de nuværende kapitalejere fravige deres fortegningsret i forbindelse med kapitalforhøjelser besluttet af bestyrelsen,

at ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse helt eller delvist af selskabet eller af andre,

at kapitalandelene er frit omsættelige,

at kapitalandelene skal være omsætningspapirer,

at kapitalandelene skal lyde på navn, og

at bestyrelsen eller den som bestyrelsen bemyndiger hertil er berettiget til at lave ændringer og korrektioner som måtte blive krævet af Erhvervsstyrelsen, VP Securities eller Euroclear Sweden AB som led i udnyttelsen af bemyndigelsen.”


Ad 7

Bestyrelsen stiller forslag om generalforsamlingens godkendelse af den som bilag 3 vedlagte vederlagspolitik.

På den baggrund foreslås § 4d i selskabets vedtægter ændret til følgende ordlyd:

Ӥ 4d

Generalforsamlingen har den 25. maj 2018 godkendt retningslinjer for udstedelse af warrants efter vedtægternes § 4g til selskabets ledelse. Retningslinjerne er tilgængelige på selskabets hjemmeside. Generalforsamlingen har den 23. maj 2019 godkendt retningslinjer for udstedelse af warrants efter vedtægternes § 4i til selskabets ledelse. Retningslinjerne er tilgængelige på selskabets hjemmeside. Generalforsamlingen har den 22. maj 2020 godkendt retningslinjer for udstedelse af warrants efter vedtægternes § 4k til selskabets ledelse. Retningslinjerne er tilgængelige på selskabets hjemmeside. Generalforsamlingen har den 28. maj 2021 godkendt vederlagspolitik for vederlæggelse af bestyrelse og direktion. Vederlagspolitikken er tilgængelig på selskabets hjemmeside”


Ad 8

Bestyrelsen foreslår om indførelse af langsigtet incitamentsprogram ved implementering af et præstationsbaseret aktieinvesteringsprogram for bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere. Det fulde forslag fremgår af bilag 4.

På den baggrund foreslås der en ny § 4n i selskabets vedtægter som følger:

Ӥ 4n

Bestyrelsen er i perioden indtil den 30. juni 2024 bemyndiget til uden fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer at forhøje selskabets aktiekapital ad én eller flere gange med i alt op til nominelt DKK 138.600 i forbindelse med udstedelse af nye aktier til selskabets bestyrelse, direktion samt ledende medarbejdere. De nye aktier udstedes mod kontant betaling til en tegningskurs, der fastsættes af bestyrelsen, og som kan være lavere end markedskursen. For nyudstedte aktier i henhold til punkt 4n skal i øvrigt gælde, at de nye aktier skal være fuldt indbetalte, lyde på navn og noteres på navn i selskabets ejerbog, samt at de nye aktier er omsætningspapirer og har i øvrigt i enhver henseende samme rettigheder som de eksisterende aktier. Bestyrelsen bemyndiges til at fastsætte de nærmere vilkår for kapitalforhøjelser i henhold til denne bemyndigelser og til at foretage de ændringer i selskabets vedtægter, der måtte være nødvendige som følge af bestyrelsens udnyttelse af bemyndigelser.


Ad 9

Der foreslås generalforsamlingens godkendelse af følgende kontante aflønning af bestyrelsen: formanden Magnus Persson SEK 210.000, Henrik Moltke SEK 80.000, Peter Joakim Holm SEK 80.000, Annette Colin SEK 80.000, Claus Elsborg Olesen SEK 0.

Ad 10

Bestyrelsen foreslår at ændre selskabets hjemsted til Københavns kommune samt at selskabet i videst muligt omfang kommunikerer på engelsk.

På den baggrund foreslås § 2 i selskabets vedtægter ændret til følgende:

”Selskabets hjemsted er Københavns Kommune”.

Der foreslås tillige indsat følgende bestemmelse som erstatning for den eksisterende pkt. 13:

”Selskabet kan give alle meddelelser til Selskabets kapitalejere i henhold til selskabsloven eller disse vedtægter ved elektronisk post, ligesom dokumenter kan fremlægges eller sendes elektronisk. Selskabets direktion kan anmode Selskabets navnenoterede kapitalejere om en elektronisk postadresse, hvortil meddelelser kan sendes. Alle kapitalejere skal sikre, at Selskabet er i besiddelse af den korrekte elektroniske postadresse, og den enkelte kapitalejer skal løbende sørge for at ajourføre denne. Al kommunikation fra selskabet til de enkelte aktionærer kan desuden ske elektronisk via offentliggørelse på selskabets hjemmeside. Generelle meddelelser gøres tilgængelige på selskabets hjemmeside og på sådan anden måde, som måtte være foreskrevet i henhold til lov. Selskabet kan som et alternativ vælge at fremsende meddelelser mv. med almindelig post.

Selskabsmeddelelser udarbejdes på engelsk, og hvis bestyrelsen beslutter det, på dansk og/eller svensk. Årsrapporter udarbejdes på engelsk og, hvis bestyrelsen beslutter det, på dansk og/eller svensk.”


---o0o---

Registreringsdatoen er den 21. maj 2021. Kun de personer, der er aktionærer på denne dato har ret til at deltage i og afgive stemme på generalforsamlingen.

For at opnå fysisk adgang til generalforsamlingen og dermed at kunne deltage i og afgive stemme på generalforsamlingen skal en aktionær senest 3 dage før generalforsamlingen have anmodet om adgangskort, jf. vedtægternes § 10. Henvendelse herom skal ske til Claus Olesen, ceo@initiatorpharma.com. En aktionær har også mulighed for at anmode om adgangskort til en fuldmægtig, der giver fysisk møde på aktionærens vegne. Anmodningen skal ske efter ovenstående retningslinjer. Aktionæren skal i givet fald udfylde og underskrive den fuldmagts- og brevstemmeblanket, der findes på selskabets hjemmeside www.initiatorpharma.com/investors/. Fuldmægtigen skal medbringe adgangskortet og den originale blanket på generalforsamlingen. Det henstilles til aktionærerne, at der ikke fremsættes ønske om at give fysisk møde på generalforsamlingen grundet COVID-situationen og de gældende restriktioner for forsamlinger i Danmark. I stedet opfordres aktionærerne til at afgive fuldmagt til direktionen (Claus Olesen, CEO) samt at stille eventuelle spørgsmål skriftligt. Selskabet tager forbehold for at udskyde generalforsamlingen, såfremt gældende regler for forsamlinger ikke kan overholdes.

Ligeledes findes på selskabets hjemmeside fuldmagts-/brevstemmeblanket, som kan anvendes, såfremt en aktionær ønsker at stemme skriftligt gennem fuldmagt www.initiatorpharma.com/investors/.De praktiske oplysninger vedrørende brug og indsendelse af fuldmagtsblanket fremgår af blanketten.

Aktionærerne har ret til at stille spørgsmål til dagsordenen og de emner, der skal behandles på generalforsamlingen. Spørgsmålene kan stilles skriftligt inden generalforsamlingen eller på generalforsamlingen. Besvarelsen vil – med de begrænsninger, der følger af lovgivningen - om muligt ske på generalforsamlingen eller blive gjort tilgængelige for aktionærerne senest 2 uger efter generalforsamlingen.

Alt materiale nævnt i denne indkaldelse, herunder årsrapport for 2020, kan rekvireres hos Claus Olesen, ceo@initiatorpharma.com. Materialet vil alene blive fremsendt pr. e-mail, hvor- for e-mailadresse skal angives.

Bilag 1: Fuldmagts- og brevstemmeblanketter.

Bilag 2: Årsrapport.

Bilag 3: Vederlagspolitik.

Bilag 4: Bestyrelsens fulde forslag i relation til dagsordenens pkt. 8.

 

INITIATOR PHARMA A/S

På vegne af bestyrelsen

Magnus Persson, formand/chairman