EGM 2021

 

TIL AKTIONÆRERNE I INITIATOR PHARMA A/S

I henhold til vedtægternes § 7 indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling i INITIATOR PHARMA A/S til afholdelse den

14. januar 2021 kl. 9.00

                                                           

På adressen Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C

 

  1. Dagsorden

 

Efter valg af dirigent har generalforsamlingen følgende dagsorden:

 

  1. Forslag om udstedelse af konvertibelt gældsbrev til MAC Clinical Research Finance Ltd.

 

 

  1. Valg af nyt bestyrelsesmedlem.

 

 

  1. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at forhøje Selskabets kapital ved indskud af kontanter, ved indskud af andre værdier end kontanter, ved udstedelse af tegningsretter (warrants) eller konvertible gældsbreve (fornyelse og ændring af pkt. 4a i vedtægterne, således at bemyndigelsen svarer til 15% af antallet af udstedte aktier i Selskabet pr. generalforsamlingsdatoen).

 

 

I henhold til vedtægternes § 7 oplyses, at det samlede antal stemmer/stemmerettigheder pr. indkaldelsesdagen er 25.567.336.

 

Ad 1

 

Den 24. november 2020 indgik selskabet en ”Partnership Agreement” med MAC Clinical Research Finance Ltd. (”MAC”). Aftalens hovedindhold er, at MAC på selskabets vegne skal udføre et klinisk fase 2b studie (klinisk forsøg mod behandling af erektil dysfunktion) med selskabets stof IPED2015, idet en del af betalingen for MACs ydelser kan finde sted i form af udstedelse af aktier i selskabet ved gældskonvertering. Aftalen er fra såvel selskabets som MACs side betinget af generalforsamlingens godkendelse. Aftalen med relevante bilag fremlægges som bilag 1.

 

Bestyrelsen stiller forslag om, at generalforsamlingen godkender aftalen, idet følgende bestemmelse foreslås optaget som nyt § 4m i selskabets vedtægter:

 

”Selskabet har den 24. november 2020 indgået en aftale med MAC Clinical Research Finance Ltd. om mulig gældskonvertering af gæld til MAC Clinical Research Finance Ltd. (”Aftalen”). Aftalen blev godkendt på selskabets ekstraordinære generalforsamling afholdt den 14. januar 2021. Bestyrelsen er indtil 31. december 2024 bemyndiget til ad én eller flere omgange udstede aktier til MAC Clinical Research Finance Ltd. i henhold til Aftalen på et nominelt beløb op til i alt nominelt DKK 321.160,035 samt til at træffe beslutning om den dertil hørende kapitalforhøjelse uden fortegningsret for eksisterende aktionærer. Vilkårene for gældskonverteringen fremgår i øvrigt af bilag 4m. Bestyrelsen bemyndiges til at indgå tillægs- eller ændringsaftaler til Aftalen under forudsætning af, at det samlede antal aktier, der kan udstedes til MAC Clinical Research Finance Ltd., ikke derved forøges.”

 

Ad 2

 

Bestyrelsen stiller forslag om, at Anette Collin vælges som nyt menigt bestyrelsesmedlem. Såfremt Anette Collin vælges består bestyrelsen af

 

Magnus Persson (formand), Henrik Moltke, Claus Olesen, Peter Holm og Anette Collin).

 

I lighed med de øvrige menige bestyrelsesmedlemmer foreslås Anette Collin aflønnet med SEK 80,000 årligt.  

 

Ad 3

 

 

Ӥ 4a

 

Bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje Selskabets kapital ved indskud af kontanter, ved indskud af andre værdier end kontanter, ved udstedelse af tegningsretter (warrants) eller konvertible gældsbreve.

 

For bemyndigelsen gælder:

 

at bestyrelsen maksimalt kan forhøje selskabskapitalen med nominelt DKK 402.685,5.

 

at tegningen af kapitalandelene skal ske til markedskurs (dog med markedsmæssig emissionsrabat i hvert enkelt tilfælde),

 

at bemyndigelsen gives fra den 14. januar 2021 til næste ordinære generalforsamling, som forventes afholdt i maj 2021 (eller det senere tidspunkt, som måtte være forårsaget af COVID-situationen),

 

at bestyrelsen er bemyndiget til eventuelt at lade de nuværende kapitalejere fravige deres fortegningsret i forbindelse med kapitalforhøjelser besluttet af bestyrelsen,

 

at ingen kapitalejer er forpligtet til at lade sine kapitalandele indløse helt eller delvist af selskabet eller af andre,

 

at kapitalandelene er frit omsættelige,

 

at kapitalandelene skal være omsætningspapirer,

 

at kapitalandelene skal lyde på navn, og

 

at bestyrelsen eller den som bestyrelsen bemyndiger hertil er berettiget til at lave ændringer og korrektioner som måtte blive krævet af Erhvervsstyrelsen, VP Securities eller Euroclear Sweden AB som led i udnyttelsen af bemyndigelsen.”

 

 

---o0o---

 

Registreringsdatoen er den 7. januar 2021. Kun de personer, der er aktionærer på denne dato har ret til at deltage i og afgive stemme på generalforsamlingen.

 

For at opnå fysisk adgang til generalforsamlingen og dermed at kunne deltage i og afgive

stemme på generalforsamlingen skal en aktionær senest 3 dage før generalforsamlingen have anmodet om adgangskort, jf. vedtægternes § 10. Henvendelse herom skal ske til Claus Olesen, ceo@initiatorpharma.com. En aktionær har også mulighed for at anmode om adgangskort til en fuldmægtig, der giver fysisk møde på aktionærens vegne. Anmodningen skal ske efter ovenstående retningslinjer. Aktionæren skal i givet fald udfylde og underskrive den fuldmagts- og brevstemmeblanket, der findes på selskabets hjemmeside www.initiatorpharma.com/investors/EGM 2021. Fuldmægtigen skal medbringe adgangskortet og den originale blanket på generalforsamlingen. Det henstilles til aktionærerne, at der ikke fremsættes ønske om at give fysisk møde på generalforsamlingen grundet COVID-situationen og de gældende restriktioner for forsamlinger i Danmark. I stedet opfordres aktionærerne til at afgive fuldmagt til direktionen (Claus Olesen, CEO) samt at stille eventuelle spørgsmål skriftligt. Selskabet tager forbehold for at udskyde generalforsamlingen, såfremt gældende regler for forsamlinger ikke kan overholdes.

 

Ligeledes findes på selskabets hjemmeside fuldmagts-/brevstemmeblanket, som kan anvendes, såfremt en aktionær ønsker at stemme skriftligt gennem fuldmagt www.initiatorpharma.com/investors/. De praktiske oplysninger vedrørende brug og indsendelse af fuldmagtsblanket fremgår af blanketten.

 

Aktionærerne har ret til at stille spørgsmål til dagsordenen og de emner, der skal behandles

på generalforsamlingen. Spørgsmålene kan stilles skriftligt inden generalforsamlingen eller på generalforsamlingen. Besvarelsen vil – med de begrænsninger, der følger af lovgivningen - om muligt ske på generalforsamlingen eller blive gjort tilgængelige for aktionærerne senest 2 uger efter generalforsamlingen.

 

Alt materiale nævnt i denne indkaldelse kan rekvireres hos Claus Olesen, ceo@initiatorpharma.com. Materialet vil alene blive fremsendt pr. e-mail, hvor- for e-mailadresse skal angives.

 

Bilag 1: ”Partnership Agreement” mellem selskabet og MAC Clinical Research Finance Ltd. af 24. november 2020 med relevante bilag.

 

Bilag 4m til vedtægter (vilkår for gældskonvertering).

 

Øvrige bilagFuldmagts- og brevstemmeblanketter.

 

 

 

 

INITIATOR PHARMA A/S

På vegne af bestyrelsen

 

Magnus Persson, formand/chairman

 

 

 

 

 

 

 

Kallelse till extra bolagsstämma i Initiator Pharma A/S

 

TILL AKTIEÄGARNA I INITIATOR PHARMA A/S

I enlighet med § 7 i stadgarna kallas ni härmed till extra bolagsstämma

på INITIATOR PHARMA A/S som hålls den

14 januari 2021 kl. 9.00

 

på adressen Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus, Margrethepladsen 1,

DK-8000 ÅRHUS C

 

A. Dagordning

 

Efter val av ordförande har styrelsen följande dagordning:

 

1.                           Förslag till emission av konvertibelt skuldbrev till MAC Clinical Research Finance Ltd.

 

 

2.                           Val av ny styrelsemedlem.

 

 

3.                           Förslag om bemyndigande för styrelsen att öka bolagets kapital genom tillskott av kontanter, genom tillskott av andra värden än kontanter, vid emission av teckningsrätter (warrants) eller konvertibla skuldbrev (förnyelse och ändring av punkt 4a i bolagsordningen, så att bemyndigandet motsvarar 15 % av antalet aktier som emitteras i Bolaget på datumet för bolagsstämman.

 

 

Enligt § 7 i stadgarna informeras om att det totala antalet röster/rösträtter på dagen för kallelsen är 25 567 336.

 

 

Tillägg 1

 

Den 24 november 2020 ingick bolaget ett ”Partnership Agreement” med MAC Clinical Research Finance Ltd. (”MAC”). Huvudinnehållet i avtalet är att MAC, på uppdrag av bolaget, ska genomföra en klinisk fas 2b-studie (kliniska prövning för behandling av erektil dysfunktion) med bolagets läkemedel IPED2015, varvid en del av betalningen för MACs tjänster kan ske i form av emission av aktier i bolaget genom skuldkonvertering. Avtalet är från såväl bolagets som MACs sida villkorat av bolagsstämmans godkännande. Avtalet med relevanta bilagor presenteras som bilaga 1.

 

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner avtalet, vars förslag till bestämmelse föreslås som ny § 4m i bolagets bolagsordning:

 

”Bolaget har den 24 november 2020 ingått ett avtal med MAC Clinical Research Finance Ltd. om möjlig skuldkonvertering till MAC Clinical Research Finance Ltd. (”Avtalet”). Avtalet godkändes vid bolagets extra bolagsstämma som hölls den 14 januari 2021. Styrelsen bemyndigas att till och med den 31 december 2024 vid ett flera tillfällen emittera aktier till MAC Clinical Research Finance Ltd. enligt Avtalet till ett nominellt belopp på totalt DKK 321 160,035, samt att besluta om motsvarande kapitalökning utan förköpsrätt för befintliga aktieägare. Villkoren för skuldkonverteringen framgår i övrigt av bilaga 4m. Styrelsen bemyndigas att ingå tilläggs- eller ändringsavtal till Avtalet förutsatt att det totala antalet aktier som kan emitteras till MAC Clinical Research Finance Ltd. inte därigenom ökas.”

 

 

Tillägg 2

 

Styrelsen föreslår att Anette Collin väljs som ny styrelseledamot. Om Anette Collin väljs ska styrelsen bestå av

 

Magnus Persson (ordförande), Henrik Moltke, Claus Olesen, Peter Holm och Anette Collin.

 

Liksom övriga icke verkställande styrelseledamöter föreslås Anette Collin få en lön på SEK 80 000 årligen. 

 

 

 

Tillägg 3

 

 

Ӥ 4a

 

Styrelsen bemyndigas att öka Bolagets kapital genom tillskott av kontanter, genom tillskott av andra värden än kontanter, genom emission av teckningsrätter (warrants) eller konvertibla skuldbrev.

 

För bemyndigandet gäller:

 

att styrelsen maximalt kan öka aktiekapitalet med nominellt DKK 402 685,5.

 

att teckningen av aktierna ska ske till marknadskurs (dock med marknadsmässig emissionsrabatt i varje enskilt fall),

 

att bemyndigandet ges från den 14 januari 2021 till nästa ordinarie bolagsstämma, som förväntas hållas i maj 2021 (eller eventuellt en senare tidpunkt till följd av COVID-situationen),

 

att styrelsen bemyndigas att eventuellt låta de nuvarande aktieägarna frångå sin förköpsrätt i samband med kapitalökningar som styrelsen har beslutat om,

 

att ingen aktieägare är skyldig att helt eller delvis lösa in sina aktier av bolaget eller av andra,

 

att aktierna är fritt omsättningsbara,

 

att aktierna ska vara överlåtbara värdepapper,

 

att aktierna måste vara med namn, och

 

att styrelsen eller den som styrelsen bemyndigar till detta har rätt att göra de ändringar och korrigeringar som kan krävas av Erhvervsstyrelsen, VP Securities eller Euroclear Sweden AB som ett led i utövandet av bemyndigandet.”

 

 

---o0o---

 

Anmälningsdatum är den 7 januari 2021. Endast de som är aktieägare detta datum har rätt att delta vid och rösta på bolagsstämman.

 

För att få fysisk tillgång till bolagsstämman och därmed kunna delta i och

rösta på bolagsstämman ska en aktieägare senast 3 dagar före bolagsstämman ha begärt ett passerkort i enlighet med § 10 i stadgarna. Förfrågningar om detta görs till Claus Olesen, ceo@initiatorpharma.com. En aktieägare har också möjlighet att begära passerkort för en fullmaktsinnehavare, som närvarar för aktieägarens räkning. Begäran måste göras enligt riktlinjerna ovan. Aktieägaren ska i förekommande fall fylla i och underteckna fullmakts- och poströstningsblanketten som finns på bolagets webbplats www.initiatorpharma.com/investors/EGM 2021. Ombudet måste ta med sig passerkortet och den ursprungliga blanketten till bolagsstämman. Aktieägarna rekommenderas att inte närvara fysiskt på bolagsstämman på grund av COVID-situationen och gällande restriktioner för sammankomster i Danmark. Istället uppmanas aktieägarna att ge fullmakt till ledningen (Claus Olesen, CEO) samt att ställa eventuella frågor skriftligen. Bolaget reserverar sig för att bolagsstämman kan behöva flyttas fram om gällande regler för sammankomster inte kan följas.

 

På bolagets hemsida finns även fullmakts-/poströstningsblankett, som kan användas om en aktieägare önskar rösta skriftligen genom fullmakt www.initiatorpharma.com/investors/EGM 2021. Den praktiska informationen som rör användning och inlämning av fullmaktsblanketten framgår av blanketten.

 

Aktieägarna har rätt att ställa frågor om dagordningen och de frågor som ska behandlas

på bolagsstämman. Frågorna kan ställas skriftligen före bolagsstämman eller på bolagsstämman. Svaret kommer – med förbehåll för de begränsningar som följer av lagstiftningen – om möjligt att göras tillgängligt för aktieägarna senast 2 veckor efter bolagsstämman.

 

Allt material som nämns i denna kallelse kan erhållas från Claus Olesen, ceo@initiatorpharma.com. Materialet kommer endast att skickas via e-post, och du som är aktieägare behöver därför ange din e-postadress.

 

Bilaga 1: ”Partnership Agreement” mellan bolaget och MAC Clinical Research Finance Ltd. per den 24 november 2020 med relevanta bilagor.

 

Bilaga 4m till stadgarna (villkor för skuldkonvertering).

 

Övriga bilagorFullmakts- och poströstningsblanketter.

 

INITIATOR PHARMA A/S

På styrelsens vägnar

 

Magnus Persson, ordförande/chairman

 

 

För mer information om Initiator Pharma, kontakta:
Claus Elsborg Olesen, VD
Telefon +45 6126 0035 E-post: ceo@initiatorpharma.com

Denna information är sådan information som Initiator Pharma (publ) måste offentliggöra enligt EU: s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades under ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 December 2020 kl 09:00 (CET).

 

Om Initiator Pharma

Initiator Pharma är ett bioteknikföretag med säte i Århus, Danmark. Bolagets huvudtillgång, IPED2015, är en ny behandlingsmetod för patienter med erektil dysfunktion (ED), som kommer att förbättra livskvaliteten för ett växande antal patienter (och deras partners) som inte reagerar på eller som inte kan behandlas med befintliga läkemedel på marknaden.

 

Om erektil dysfunktion

Erektil dysfunktion är en sexuell dysfunktion som kännetecknas av oförmågan hos en man att uppnå eller bibehålla erektion under samlag. Över 150 miljoner män i hela världen lider av ED, ett antal som förväntas öka till över 320 miljoner 2025 med anledning av åldrande befolkningar och ökad förekomst av livsstilssjukdomar som diabetes. ED leder till nedsatt livskvalitet hos patienter genom olika psykosociala faktorer såsom låg självkänsla, depression, nedstämdhet, ilska, frustration, ångest och relationsproblem (1,2, 3).