Formue Nord Markedsneutral A/S nyttjar teckningsoptioner för motsvarande cirka 4,6 MSEK

Initiator Pharma A/S (”Initiator Pharma” eller ”Bolaget”) meddelade tidigare idag att personer ur styrelse och ledning i Bolaget nyttjat teckningsoptioner av serie TO 2 (”TO 2”). Initiator Pharma kan nu meddela att den största optionsinnehavaren, Formue Nord Markedsneutral A/S (”Formue Nord”), informerat Bolaget om att Formue Nord nyttjat samtliga innehavda TO 2, till ett belopp motsvarande cirka 4,6 MSEK vilket motsvarar cirka 30 procent av den totala emissionsvolymen.

TO 2 emitterades i samband med Bolagets företrädesemission av units och riktade emission av units i juni 2020. Det kapital Bolaget kan tillföras genom TO 2 uppgår till högst cirka 16,4 MSEK och är avsett att finansiera Bolagets kliniska fas II-studie med läkemedelskandidaten IP2018.

Mikkel Hagel, Formue Nord, kommenterar

Vi har under en lång period följt Initiator Pharmas utveckling och har en stark tro till Bolaget, personerna bakom Bolaget och Bolagets framtid och har därför valt att ånyo investera i Initiator Pharma. Det är vår bedömning att Bolaget går en ljus och spännande framtid till mötes.

För ytterligare information om Initiator Pharma, vänligen kontakta:

Claus Elsborg Olesen, VD

Telefon: +45 6126 0035

E-post: ceo@initiatorpharma.com

Denna information är sådan information som Initiator Pharma måste offentliggöra enligt EU: s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades under ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 december 2020 kl 20:20 (CET).

Om Initiator Pharma   

Initiator Pharma är ett bioteknikföretag i klinisk fas med säte i Århus, Danmark. Bolagets främsta kliniska tillgångar är IPED2015, för behandling av erektil dysfunktion (ED), och IP2018 för behandling av psykogen ED. Båda representerar förstklassiga behandlingar för psykogen respektive organisk ED och förväntas förbättra livskvaliteten för ett växande antal patienter som inte svarar på, eller som inte kan behandlas med, befintliga läkemedel på marknaden. Läs mer på www.initiatorpharma.com.

Om erektil dysfunktion (ED)

Erektil dysfunktion är en sexuell dysfunktion som kännetecknas av oförmågan hos en man att uppnå eller bibehålla erektion under samlag. Över 150 miljoner män i hela världen lider av ED, ett antal som förväntas öka till över 320 miljoner 2025 med anledning av åldrande befolkningar och ökad förekomst av livsstilssjukdomar som diabetes, samt prestationsångest. Antalet ED-patienter är sannolikt grovt underskattat, särskilt inom segmentet psykogen ED. ED leder till nedsatt livskvalitet hos patienter genom olika psykosociala faktorer såsom låg självkänsla, depression, nedstämdhet, ilska, frustration, ångest och relationsproblem (1,2,3). ED kan delas in i två huvudsakliga kategorier: Organisk och psykogen ED, som kräver olika behandlingar. Initiator Pharma utvecklar IPED2015 respektive IP2018 för dessa liknande, men separata, patientgrupper.

  1. Shabsigh R, et al. (1998) Increased incidence of depressive symptoms in men with erectile dysfunction. Urology52(5):848–852.
  2. Mccabe MP, Althof SE (2014) A systematic review of the psychosocial outcomes associated with erectile dysfunction: Does the impact of erectile dysfunction extend beyond a man’s inability to have sex? J Sex Med11(2):347–363.
  3. Nguyen HMT, Gabrielson AT, Hellstrom WJG (2017) Erectile Dysfunction in Young Men—A Review of the Prevalence and Risk Factors. Sex Med Rev5(4):508–520.