1H 2018 rapport

Finansiella höjdpunkter 

Initiator Pharma A/S är ett danskt företag och upprättar sina finansiella räkenskaper i danska kronor (DKK). Initiator Pharma A/S registrerades den 2 maj 2016.  

Andra kvartalet (2018-04-01 – 2018-06-30) 
 • Nettoomsättningen uppgick till 0 TDKK (0) 
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -3 294 TDKK (-2 023)
 • Resultat per aktie var -0,19 DKK (-0,25) 


Första halvåret (2018-01-01 – 2018-06-30) 
 • Nettoomsättningen uppgick till 0 TDKK (0) 
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -6 404 TDKK (-3 234)
 • Resultat per aktie var -0,51 DKK (-0,48)
 • Likvida medel: 10 025 TDKK (11 803) 
 • Soliditet: 93 % (88%) 

Koncernens resultat per aktie: periodens resultat dividerat med 17 367 884 aktier (per den 2018-06-30). Soliditet: eget kapital dividerat med tillgångar.  

Höjdpunkter i verksamheten under andra kvartalet 2018

 • Den 5 april informerade vi om att nyemissionen var övertecknad. Den tillförde bolaget 19,1 miljoner SEK före emissionskostnader och 16,8 miljoner SEK netto efter emissionskostnader. 
 • Den 3 maj kallade vi till årsstämman, som genomfördes den 25 maj, och publicerade vår årsredovisning för 2017. 
 • Den 23 maj meddelade vi att vi har lämnat in en CTA (Clinical Trial Application) för läkemedelskandidaten IPED2015 till MHRA (Medicines & Healthcare products Regulatory Agency) i Storbritannien. 
 • Den 4 juni meddelade vi att vi valt MAC Clinical Research Unit som vår samarbetspartner för den kommande kliniska utvecklingen av IPED2015 
 • Den 26 juni meddelade vi att MHRA (Medicines & Healthcare products Regulatory Agency) i Storbritannien hade godkänt vår CTA för Fas 1 för IPED2015. 

Väsentliga händelser efter redovisningsperioden 

 • Den 22 augusti meddelade vi att vi hade börjat doseringen i vår första fas 1-studie med IPED2015 vid MAC Clinical Research, Manchester, Storbritannien. Det generella genomfærandet och studiens start gick bra utan några registrerade kliniska biverkningar. En kardiovaskulär observation noterades emellertid i en studieindivid - inga kliniska symptom observerades men en teknisk abnormitet vid avläsningen av hjärtfunktionen noterades. Bolaget och dess anslutna experter undersöker för närvarande denna abnormitet, och återupptagen dosering senareläggs därför tills en fullständig analys av den aktuella observationen har genomförts. 
 • Warrantprogrammet 2018/2020, bestående av maximalt 434.197 warranter enligt beslut från årsstämman den 25 maj 2018, har nu tecknats slut. Warranter har tecknats av anställda, styrelsemedlemmar och seniora konsulter, totalt 7 personer, i enlighet med bilaga 2 till årsstämmans protokoll den 25 maj 2018. 

VDs kommentar 

”Efter att den prekliniska utvecklingen av IPED2015 godkändes i januari och sedan följdes upp med CTA-ansökan i maj samt godkännandet av MHRA i slutet av juni är nu Initiator Pharma redo att bli ett bolag i den kliniska fasen. Vi har meddelade att vi har börjat dosera de första friska försökspersonerna i fas I, först-i-människa-studien med IPED2015 i augusti, och har som mål att genomföra fas 2a PoC under första halvåret 2019”.

För mer information, kontakta 

Claus Olesen, VD, Initiator Pharma, mobiltel: +45-61 26 00 35, e-post: ceo@initiatorpharma.com 

Torgeir Vaage, CFO, Initiator Pharma, mobiltel: +47-924 05 235, e-post: tv@initiatorpharma.com 

Om Initiator Pharma  

Initiator Pharma A/S är ett bioteknikbolag med fokus på att utveckla innovativa läkemedel för stora icke-tillgodosedda medicinska behov som rör de centrala och perifera nervsystemen. Vår forskning är inriktad på monoaminåterupptagningshämmare, det vill säga molekyler som påverkar de synaptiska koncentrationerna av neurotransmittorer som dopamin, serotonin och noradrenalin. Vår ledande läkemedelskandidat, IPED2015, avser att behandla patienter med erektil dysfunktion (ED) och då särskilt patienter med ED som inte svarar på behandling med befintliga PDE5i-läkemedel, däribland de godkända läkemedlen ViagraÓ, CialisÓoch LevitraÓ. 

Initiator Pharma är baserat i Århus, Danmark.  Initiator Pharma är noterat på Spotlight Stock Market och har cirka 3 400 aktieägare. Läs mer på www.initiatorpharma.com.