Kommuniké från årsstämma i Initiator Pharma A/S ​​​​​​​

Den 22 maj 2020 hölls årsstämma i Initiator Pharma A/S (”Initiator Pharma”). Nedan följer en sammanfattning av det beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. 

Fastställande av årsrapporten (punkt 2)

Stämman beslutade att fastställa årsrapporten som godkänts av företagets styrelse den 26 april 2020.

Resultatdisposition (punkt 3)

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att underskottet från år 2019 om 8 288 TDKK överförs till nästa år.

Val av styrelseledamöter (punkt 4)

Stämman beslutade om omval av sittande styrelse (Magnus Persson, Henrik Moltke, Claus Olesen och Peter Holm).

Val av revisor (punkt 5)

Stämman beslutade om omval av nuvarande revisor (Deloitte).

Beslut om bemyndigande (punkt 6)

Stämman beslutade att ge styrelsen bemyndigande att öka bolagets kapital genom tillskott av kontanta medel, genom tillskott av andra värden än kontanta medel, genom utfärdande av teckningsoptioner (warrants) eller konvertibla skuldebrev (förnyelse och ändring av punkt 4a i stadgarna, så att bemyndigandet motsvarar 15 % av utställda aktier i företaget per bolagsstämmans datum). Stämman beslutade att i enlighet med styrelsens förslag ändra bemyndigandet i § 4a i stadgarna till följande ordalydelse:

Ӥ 4a

Styrelsen är bemyndigad att öka företagets kapital genom tillskott av kontanta medel, genom tillskott av andra värden än kontanta medel, genom utfärdande av teckningsoptioner (warrants) eller konvertibla skuldebrev.

För bemyndigandet gäller:

 • att styrelsen maximalt kan öka aktiekapitalet med nominellt 380 314,1475 DKK,
 • att teckningen av andelarna ska ske till marknadskurs (dock med marknadsmässig emissionsrabatt vid varje enskilt tillfälle),
 • att bemyndigandet ges från den 22 maj 2020 till nästa ordinarie bolagsstämma, som är planerad att hållas i maj 2021,
 • att bemyndigandet i övrigt förväntas upprätthållas genom att det varje år på bolagsstämman ges ett förnyat bemyndigande för ett år åt gången,
 • att styrelsen är bemyndigad att eventuellt låta de nuvarande aktieägarna avsäga sig sin företrädesrätt i samband med de kapitalökningar styrelsen beslutar om,
 • att ingen aktieägare är skyldig att låta sina aktieandelar inlösas helt eller delvis av företaget eller av andra,
 • att aktieandelarna är fritt omsättningsbara,
 • att aktieandelarna ska vara omsättningsbara värdepapper,
 • att aktieandelarna ska registreras i aktieägarens namn, och
 • att styrelsen, eller den som styrelsen bemyndigar därtill, har rätt att göra de ändringar och korrigeringar som kan komma att krävas av Erhvervsstyrelsen, VP Securities eller Euroclear Sweden AB som ett led i utnyttjandet av bemyndigandet.”

Beslut om bemyndigande avseende optionsprogram (punkt 7)

Stämman beslutade att ge styrelsen bemyndigande att genomföra warrantprogram riktat mot ledning, medarbetare, styrelsemedlemmar, konsulter och andra med anknytning till företaget (ny punkt 4k i stadgarna, så att ett sådant bemyndigande sammanlagt med de teckningsoptioner som redan utfärdats i enlighet med punkt 4g och 4i i stadgarna, motsvarar 5,39 % av antalet utställda aktier i företaget per bolagsstämmans datum).

Stämman beslutade även om att bemyndigande av styrelsen tas upp som § 4k i företagets stadgar:

Ӥ 4k

Styrelsen är fram till den 31 december 2022 bemyndigad att i en eller flera omgångar fatta beslut om utfärdande av warranter för teckning av aktier till ett nominellt belopp upp till sammanlagt nominellt 45 590,685 DKK samt till att fatta beslut om den därtill hörande kapitalökningen. Utfärdandet kan riktas mot ledning, medarbetare, styrelsemedlemmar, konsulter och andra med anknytning till företaget och således utan teckningsoption för befintliga aktieägare. Utfärdandet kan ske till ett lösenpris under marknadskurs, dock minst till parikurs. Utfärdanden sker i övrigt enligt de villkor som framgår av bilaga 4k. Övriga villkor för warrants fastställs av styrelsen i samband med styrelsens utnyttjande av innevarande bemyndigande.”

Beslut om antagande av reviderade riktlinjer för incitamentavlöning (punkt 8)

Stämman beslutade om antagande av reviderade riktlinjer för incitamentavlöning av företagets ledning (reviderad punkt 4d i stadgarna).

I jämförelse med ovanstående punkt 7, beslutade stämman, i enlighet med styrelsens förslag, att det inom bolaget införs ett warrantprogram som ger möjlighet till utfärdande av warrants motsvarande 5,39 % av det emitterade kapitalet (det redan använda bemyndigandet, som anges i § 4g och i § 4i i stadgarna och det nya bemyndigandet enligt § 4k i stadgarna, vilket ger totalt 136 772,055 DKK motsvarande 5,39 % av det emitterade kapitalet). En del av dessa warrants är avsedda att utfärdas till ledningen. De riktlinjer för utfärdande av warrants som tidigare godkänts av bolagsstämman, se punkt 4d i stadgarna, ska också gälla för warrants som utfärdas i enlighet med § 4k i stadgarna.

Mot den bakgrunden beslutades att § 4d i företagets stadgar ändras till följande ordalydelse:

Ӥ 4d

Bolagsstämman har den 25 maj 2018, godkänt riktlinjer för utfärdande av warrants till företagsledningen enligt § 4g i stadgarna. Riktlinjerna är tillgängliga på företagets hemsida. Bolagsstämman har den 23 maj 2019, godkänt riktlinjer för utfärdande av warrants till företagsledningen enligt § 4i i stadgarna. Riktlinjerna är tillgängliga på företagets hemsida. Bolagsstämman har den 22 maj 2020 godkänt riktlinjer för utfärdande av warrants till företagsledningen enligt § 4k i stadgarna. Riktlinjerna är tillgängliga på företagets hemsida.”

Beslut om bolagsstämmans godkännande av avlöning av styrelsen (punkt 9)

Stämman beslutade om bolagsstämmans godkännande av avlöning av styrelsen. Det beslutades om följande kontanta avlöning av styrelsen: ordförande Magnus Persson 210 000 SEK, Henrik Moltke 80 000 SEK, Peter Joakim Holm 80 000 SEK och Claus Elsborg Olesen 0 SEK.

Beslut om kapitalökning genom utfärdande av units (aktier och teckningsoptioner) (punkt 10)

Stämman beslutade om kapitalökning genom utfärdande av units (aktier och teckningsoptioner). För att stärka bolagets kapitalbas beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag om följande modell för kapitalökning med samtidigt utfärdande av teckningsoptioner (warrants): 

Allmän beskrivning av kapitalökningsmodellen: 

 • Emissionen består av upp till 710 203 enheter (”units”) med företrädesrätt för företagets aktieägare.
 • En unit består av 2 aktier och 3 teckningsoptioner (warrants).
 • 34 befintliga aktier berättigar till en uniträtt. 
 • Priset per aktie är satt till 4,90 SEK kronor per aktie, vilket innebär att priset per unit är satt till 9,80 kronor (4,90 x 2 aktier). Teckningsoptionerna (warrants) ingår i varje unit utan separat betalning.
 • Upp till 1 420 406 nya aktier kommer att utfärdas i den planerade emissionen (710 203 units x 2). Då varje unit också har tre teckningsoptioner (warrants) knutna till sig, innebär det att högst 2 130 609 teckningsoptioner (warrants) (710 203 units x 3) kommer att utfärdas. Teckning av units ska ske under perioden från den 2 juni 2020 och till och med den 16 juni 2020. 
 • Teckningsoptionerna (warrants) kan utnyttjas under perioden 24 november–15 december 2020 och varje teckningsoption (warrant) ger rätt att teckna en ny aktie till samma pris som de aktier som tecknades samtidigt som teckning av units.

För ytterligare information om Initiator Pharma, vänligen kontakta:

Claus Elsborg Olesen, VD
Telefonnummer: +45 6126 0035 

E-post: ceo@initiatorpharma.com 

Om Initiator Pharma

Initiator Pharma är ett bioteknikbolag med säte i Århus, Danmark. Bolagets huvudtillgång, IPED2015, är en läkemedelskandidat avsedd för patienter med erektil dysfunktion. Behandlingen förväntas förbättra livskvaliteten för ett växande antal patienter som inte reagerar på eller som inte kan behandlas med befintliga läkemedel på marknaden. Läs mer på www.initiatorpharma.com.

Om erektil dysfunktion

ED är en sexuell dysfunktion som kännetecknas av oförmågan att uppnå eller bibehålla erektion under samlag. Över 150 miljoner män i hela världen lider av ED, ett antal som förväntas öka till över 320 miljoner fram till 2025 med anledning av en åldrande befolkning och ökad förekomst av livsstilssjukdomar som diabetes. ED leder till nedsatt livskvalitet hos patienter genom olika psykosociala faktorer såsom låg självkänsla, depression, nedstämdhet, ilska, frustration, ångest, relationsproblem (1, 2, 3).  

 1. Shabsigh R, et al. (1998) Increased incidence of depressive symptoms in men with erectile dysfunction. Urology52(5):848–852.
 2. Mccabe MP, Althof SE (2014) A systematic review of the psychosocial outcomes associated with erectile dysfunction: Does the impact of erectile dysfunction extend beyond a man’s inability to have sex? J Sex Med11(2):347–363.
 3. Nguyen HMT, Gabrielson AT, Hellstrom WJG (2017) Erectile Dysfunction in Young Men—A Review of the Prevalence and Risk Factors. Sex Med Rev5(4):508–520.