Idag inleds nyttjandeperioden för Initiator Pharmas teckningsoptioner av serie TO 2

Idag, den 24 november 2020, inleds nyttjandeperioden för Initiator Pharma A/S (”Initiator Pharma” eller ”Bolaget”) teckningsoptioner av serie TO 2, vilka emitterades i samband med Bolagets senaste företrädesemission av units och riktade emission av units. Nyttjandeperioden löper till och med den 15 december 2020. Vid nyttjande av samtliga optioner tillförs Initiator Pharma cirka 16,4 MSEK före emissionskostnader – kapital som ska användas för att finansiera slutförandet av Bolagets kliniska fas II-studie. Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare och Markets & Corporate Law Nordic AB är legal rådgivare i samband med optionslösen.

Under nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 2 har optionsinnehavare möjlighet att för varje teckningsoption teckna en ny aktie i Initiator Pharma till en kurs om 4,90 SEK per aktie. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner erhåller Initiator Pharma cirka 16,4 MSEK före emissionskostnader om cirka 1 MSEK. Emissionslikviden ska främst användas för att finansiera slutförandet av Bolagets kliniska fas IIa-studie, med syfte att påvisa Proof-of-Concept för läkemedelskandidaten IP2018.

Sista dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 2 är den 11 december 2020 och nyttjandeperioden slutar den 15 december 2020. Det är viktigt att innehavare av teckningsoptioner kontaktar sin bank och följer bankens instruktioner, samt att innehavare avsätter tid för hantering av instruktioner och betalning. Detta för att säkerställa att innehavaren agerar innan nyttjandeperioden löper ut.

Teaser och anmälningssedel, på både svenska och engelska, hålls tillgängliga på Initiator Pharmas (www.initiatorpharma.com) och Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) respektive hemsidor.

Villkor för erbjudandet i sammandrag

Nyttjandeperiod: 24 november – 15 december 2020.

Teckningskurs: Varje teckningsoption av serie TO 2 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Initiator Pharma till en kurs om 4,90 SEK.

Emissionsvolym: Det finns 3 355 099 utestående teckningsoptioner av serie TO 2. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 2 tillförs Initiator Pharma cirka 16,4 MSEK före emissionskostnader. 

Sista dag för handel med teckningsoptioner: 11 december 2020.

Antal utestående aktier i Initiator Pharma: 25 567 336.

Viktiga datum i samband med nyttjandeperioden för TO 2

  • 24 november 2020 – Nyttjandeperioden inleds
  • 11 december 2020 – Sista dag för handel med teckningsoptioner
  • 15 december 2020 – Nyttjandeperioden slutar
  • 18 december 2020 – Planerat datum för offentliggörande av utfall av nyttjandegrad
  • 4 januari 2021 – Planerat datum för omväxling av interimsaktier till aktie

Investerarpresentationer

Initiator Pharma kommer under nyttjandeperioden att presentera Bolaget vid två olika evenemang. För detaljer, se nedan.

  • Penser Bank, presentation som från och med den 25 november 2020 kommer att finnas tillgänglig via Penser Play.
  • Stora Aktiedagen Digitalt, livestream den 2 december 2020, kl. 08:30-09:00

Anmälan görs via Aktiespararnas hemsida.

Finansiell och legal rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare i samband med optionslösen av TO 2. Markets & Corporate Law Nordic AB är legal rådgivare.

För ytterligare information om optionslösen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: +46 40 - 615 14 10

E-post: info@sedermera.se

www.sedermera.se

För ytterligare information om Initiator Pharma, vänligen kontakta:

Claus Elsborg Olesen, CEO

Telefon: +45 6126 0035

E-post: ceo@initiatorpharma.com

Om Initiator Pharma             

Initiator Pharma är ett bioteknikföretag i klinisk fas med säte i Århus, Danmark. Bolagets främsat kliniska tillgångar är IPED2015, för behandling av erektil dysfunktion (ED), och IP2018 för behandling av psykogen ED. Båda representerar förstklassiga behandlingar för psykogen respektive organisk ED och förväntas förbättra livskvaliteten för ett växande antal patienter som inte svarar på, eller som inte kan behandlas med, befintliga läkemedel på marknaden. Läs mer på www.initiatorpharma.com.

Om erektil dysfunktion (ED)

Erektil dysfunktion är en sexuell dysfunktion som kännetecknas av oförmågan hos en man att uppnå eller bibehålla erektion under samlag. Över 150 miljoner män i hela världen lider av ED, ett antal som förväntas öka till över 320 miljoner 2025 med anledning av åldrande befolkningar och ökad förekomst av livsstilssjukdomar som diabetes, samt prestationsångest. Antalet ED-patienter är sannolikt grovt underskattat, särskilt inom segmentet psykogen ED. ED leder till nedsatt livskvalitet hos patienter genom olika psykosociala faktorer såsom låg självkänsla, depression, nedstämdhet, ilska, frustration, ångest och relationsproblem (2, 3, 4). ED kan delas in i två huvudsakliga kategorier: Organisk och psykogen ED, som kräver olika behandlingar. Initiator Pharma utvecklar IPED2015 respektive IP2018 för dessa liknande, men separata, patientgrupper.

  1. Shabsigh R, et al. (1998) Increased incidence of depressive symptoms in men with erectile dysfunction. Urology52(5):848–852.
  2. Mccabe MP, Althof SE (2014) A systematic review of the psychosocial outcomes associated with erectile dysfunction: Does the impact of erectile dysfunction extend beyond a man’s inability to have sex? J Sex Med11(2):347–363.
  3. Nguyen HMT, Gabrielson AT, Hellstrom WJG (2017) Erectile Dysfunction in Young Men—A Review of the Prevalence and Risk Factors. Sex Med Rev5(4):508–520.