Kvartal 1, 2018

Finansiella höjdpunkter 

Initiator Pharma A/S är ett danskt företag och upprättar sina finansiella räkenskaper i danska kronor (DKK). Initiator Pharma A/S registrerades den 2 maj 2016.  

Första kvartalet (2018-01-01 – 2018-03-31) 
 • Nettoomsättningen uppgick till 0 TDKK (0) 
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -3 111 TDKK (-1 211) 
 • Resultat per aktie var -0,38 DKK (-0,22) 
 • Likvida medel: 2 263 TDKK (12 923)
 • Soliditet: 60%

Koncernens resultat per aktie: periodens resultat dividerat med 8 683 943 aktier (per den 2018-03-31). Soliditet: eget kapital dividerat med tillgångar.  

Höjdpunkter i verksamheten under första kvartalet 2018

 • I januari rapporterade vi att vi framgångsrikt hade slutfört den prekliniska utvecklingen av vår läkemedelskandidat IPED2015, mot Erektil Dysfunktion. Studierna slutfördes före den tidigare tillkännagivna tidplanen och omfattade experimentellt arbete inklusive det mesta av de positiva data vi fått från den kardiovaskulära telemetristudien, andningsstudien och en ren genotoxicitetsprofil. 
 • Vi meddelade att bolaget har erhållit ett så kallat Intention to Grant från Europapatentverket (”EPO”) för sin patentansökan avseende produktkandidaten IPDP2015. Ett Intention to Grant innebär i korthet att EPO avser att bevilja bolagets ansökan. 
 • I februari föreslog styrelsen en extra bolagsstämma för att besluta om genomförande av företrädesemission om högst 8 683 941 aktier och 5 789 294 vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO1, i form av units. Fulltecknad emission tillför Initiator Pharma initialt cirka 19,1 MSEK genom teckning av aktier samt ytterligare cirka 12,7 MSEK i det fall samtliga vidhängande teckningsoptioner utnyttjas. Totalt omfattar emissionen högst cirka 31,8 MSEK före emissionskostnader. 

Väsentliga händelser efter redovisningsperioden 

 • Den 5 april rapporterade vi att bolagets företrädesemission av units har övertecknats. Genom företrädesemissionen tilförs Initiator Pharma cirka MSEK 19,1 före emissionskostnader och MSEK 16,8 netto.
 • Den 3 maj inkallade vi til bolagsstämma i Initiator Pharma, som hålls den 25 maj, och publicerade även vår årsredovisning för 2017. 
 • Den 23 maj annoncerade vi at vi skickade in klinisk prövningsansökan för IPED2015, bolagets ny behandling av erektil dysfunktion, till Medicines & Healthcare products Reulatory Agency (MHRA) som är den brittiska motsvarigheten till Läkemedelsverket.

VDs kommentar 

"Med den framgångsrika avslutningen av den prekliniska utvecklingen av IPED2015 i januari har Initiator Pharma nått en viktig milstolpe med vår läkemedelskandidat mot Erektil dysfunktion. Vi strävar nu efter att slutföra och skicka in den klinisk prövningsansökan, så att vi kan få godkännande från myndigheterna att starta den kliniska prövningen i människa efter sommaren. Med finansieringen för dessa aktiviteter på plats ser vi nu fram emot att ta steget till att bli ett bolag med en produktkandidat i klinisk fas med målstättningen att leverera fas 2a-proof-of-concept under första halvåret 2019."

För mer information, kontakta 

Claus Olesen, VD, Initiator Pharma, mobiltel: +45-61 26 00 35, e-post: ceo@initiatorpharma.com 

Torgeir Vaage, CFO, Initiator Pharma, mobiltel: +47-924 05 235, e-post: tv@initiatorpharma.com 

Om Initiator Pharma  

Initiator Pharma A/S är ett bioteknikbolag med fokus på att utveckla innovativa läkemedel för stora icke-tillgodosedda medicinska behov som rör de centrala och perifera nervsystemen. Vår forskning är inriktad på monoaminåterupptagningshämmare, det vill säga molekyler som påverkar de synaptiska koncentrationerna av neurotransmittorer som dopamin, serotonin och noradrenalin. Vår ledande läkemedelskandidat, IPED2015, avser att behandla patienter med erektil dysfunktion (ED) och då särskilt patienter med ED som inte svarar på behandling med befintliga PDE5i-läkemedel, däribland de godkända läkemedlen ViagraÒ, CialisÒ och LevitraÒ.

Initiator Pharma är baserat i Århus, Danmark.  Initiator Pharma är noterat på Aktietorget och har cirka 3 300 aktieägare. Läs mer på www.initiatorpharma.com.