Initiator Pharma slutför framgångsrikt Fas 1 studien med IPED2015

Initiator Pharma A/S, ett bioteknikbolag som utvecklar en ny behandling av erektil dysfunktion meddelar I dag att man framgångsrikt har slutfört doseringen av friska frivilliga I sin kliniska Fas 1 studie. 

Den randomiserade, dubbelblinda, placebokontrollerade Fas-1 studien utförd i kohorter med friska frivilliga, och med stigande singeldoser av IPED2015, har nu slutförts och vi har uppnått förväntad kliniskt relevant dosnivå. De preliminära resultaten från fas 1 har visat att IPED2015 är säker och väl tolererad.

"Vi är mycket nöjda med att fas 1-försöket nu har slutförts. Vi ser fram emot att initiera fas 2a-studien för IPED2015, där vi hoppas kunna visa effekt hos patienter med Erektil Dysfunktion (ED) och därigenom generera kliniskt Proof of Concept (cPoC), vilket kommer att understödja pågående affärsutvecklingsaktiviteter som har som syfte att sluta ett avtal med en partner avseende IPED2015”säger VD, Claus Elsborg Olesen

De slutliga förberedelserna för fas 2a / cPoC-studien i ED-patienter är för närvarande färdiga och avsikten är att starta de första behandlingarna inom ca. 3-4 veckor, så snart rekrytering av ED-patienter är slutförd. Avsikten är att slutföra den kliniska fasen av denna studie under sommaren, och att inleda dataanalys strax efter det.

För ytterligare information om Initiator Pharma, vänligen kontakta: 

Claus Elsborg Olesen, VD
Telefonnummer: +45 6126 0035 

E-post: ceo@initiatorpharma.com 

Denna information är sådan information som Initiator Pharma (publ) måste offentliggöra enligt EU: s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades under ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 juni 2019. 

Om Initiator Pharma

Initiator Pharma är ett bioteknikbolag med säte i Århus, Danmark. Bolagets huvudtillgång, IPED2015, är en läkemedelskandidat avsedd för patienter med erektil dysfunktion. Behandlingen förväntas förbättra livskvaliteten för ett växande antal patienter som inte reagerar på eller som inte kan behandlas med befintliga läkemedel på marknaden. Läs mer på www.initiatorpharma.com 

Om erektil dysfunktion

ED är en sexuell dysfunktion som kännetecknas av oförmågan att uppnå eller bibehålla erektion under samlag. Över 150 miljoner män i hela världen lider av ED, ett antal som förväntas öka till över 320 miljoner fram till 2025 med anledning av en åldrande befolkning och ökad förekomst av livsstilssjukdomar som diabetes. ED leder till nedsatt livskvalitet hos patienter genom olika psykosociala faktorer såsom låg självkänsla, depression, nedstämdhet, ilska, frustration, ångest, relationsproblem (1, 2, 3)  

1.              Shabsigh R, et al. (1998) Increased incidence of depressive symptoms in men with erectile dysfunction. Urology52(5):848–852.

2.             Mccabe MP, Althof SE (2014) A systematic review of the psychosocial outcomes associated with erectile dysfunction: Does the impact of erectile dysfunction extend beyond a man’s inability to have sex? J Sex Med11(2):347–363.

3.             Nguyen HMT, Gabrielson AT, Hellstrom WJG (2017) Erectile Dysfunction in Young Men—A Review of the Prevalence and Risk Factors. Sex Med Rev5(4):508–520.