INITIATOR PHARMA: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2019 ​​​​​​​

Fjärde kvartalet (2019-10-01 – 2019-12-31)
 • Nettoomsättningen uppgick till 0 TDKK (0)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -2 503 TDKK (-2 508)
 • Resultat per aktie var -0,09 DKK (-0,00)
Helåret (2019-01-01 – 2019-12-31)
 • Nettoomsättningen uppgick till 0 TDKK (0)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -9 339 TDKK (-12 609)
 • Resultat per aktie var -0,34 DKK (-0,51)
 • Likvida medel: 7 562 TDKK (14 491)
 • Soliditet: 87 %

Koncernens resultat per aktie: periodens resultat dividerat med 23 591 375 aktier (per 2019-12-31). Soliditet: eget kapital dividerat med tillgångar. 

Höjdpunkter i verksamheten under Q4 2019

 • Den 18 oktober meddelade vi att vi hade förhandlat fram en förlängning till den 31 mars 2020 av optionsavtalet med Saniona avseende läkemedelskandidaten IP2018 och att vi hade valt att återbetala brygglånet på 5 MSEK som tecknades i mitten av 2019.
 • Den 5 december meddelade vi att Proof- of-Concept-studien i fas 2a för IPED2015 hade uppnått statistiskt signifikanta resultat för viktiga effektmått hos patienter med svår ED efter en enda administrering av IPED2015. Dessutom registrerades inga observationer av kritiska biverkningar.
 • Den 23 december meddelade vi att individer i styrelsen och ledningen hade utnyttjat totalt 434 197 teckningsoptioner för teckning av nya aktier, vilket gav upphov till cirka 1,9 MSEK kronor i intäkter till bolaget. Antalet emitterade aktier ökade med 434 197 och aktiekapitalet ökade med 45 590 685 DKK.

Väsentliga händelser efter denna redovisningsperiod

 • Inga

VD:s kommentar

”Under Q4 erhöll Initiator Pharma positiva högkvalitativa data från vår kliniska fas 2a-studie på IPED2015. Detta utgör en viktig milstolpe och är en tydlig validering av Initiator Pharmas kostnadseffektiva verksamhet som ett värdeskapande bioteknikföretag, nu med en framväxande pipeline med två fas 2-tillgångar inom kommersiellt attraktiva indikationer där det finns ett stort och ej tillgodosett medicinskt behov. 2020 blir ett riktigt spännande år med en rad kommande brytpunkter på kort till medellång sikt.”

För mer information, kontakta

Claus Olesen, VD, Initiator Pharma, mobiltel: +45-61 26 00 35, e-post: ceo@initiatorpharma.com

Torgeir Vaage, CFO, Initiator Pharma, mobiltel: +47-924 05 235, e-post: tv@initiatorpharma.com

Om Initiator Pharma 

Initiator Pharma A/S är ett danskt bioteknikbolag med fokus på att utveckla innovativa läkemedel för stora icke-tillgodosedda medicinska behov som rör de centrala och perifera nervsystemen. Vår forskning är inriktad på monoaminåterupptagningshämmare, det vill säga molekyler som påverkar de synaptiska koncentrationerna av neurotransmittorer som dopamin, serotonin och noradrenalin. Vår ledande läkemedelskandidat, IPED2015, avser att behandla patienter med erektil dysfunktion (ED) och då särskilt patienter med ED som inte svarar på behandling med befintliga PDE5i-läkemedel, däribland de godkända läkemedlen Viagra, Cialis och Levitra.

Initiator Pharma är baserat i Århus, Danmark.  Initiator Pharma är börsregistrerat på Spotlight Stockmarket och har ungefär 3600 aktieägare. Läs mer på www.initiatorpharma.com.