INITIATOR PHARMA: Halvårsrapport 1 2020 ​​​​​​​

Finansiella höjdpunkter

Initiator Pharma A/S är ett danskt företag och upprättar sina finansiella räkenskaper i danska kronor (DKK). Initiator Pharma A/S bolagsregistrerades den 2 maj 2016. 

Andra kvartalet (2020-04-01 – 2020-06-30)
 • Nettoomsättningen uppgick till 0 TDKK (0)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -3 013 TDKK (-3 404)
 • Resultat per aktie var -0,13 DKK (-0,15)
Första halvåret (2020-01-01 – 2020-06-30)
 • Nettoomsättningen uppgick till 0 TDKK (0)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -5 405 TDKK (-4 867)
 • Resultat per aktie var -0,23 DKK (-0,21)
 • Likvida medel: 8 189 TDKK (11 501)
 • Soliditet: 75 % (82 %)

Koncernens resultat per aktie: periodens resultat dividerat med 24 146 930 aktier (per den 2020-06-30). Soliditet: eget kapital dividerat med tillgångar. 

Höjdpunkter i verksamheten under Q2 2020

 • Den 27 april offentliggjorde vi slutförandet av en riktad emission av 555 555 aktier och 1 224 490 warranter till Formue Nord, och ett förslag om en fullt garanterad företrädesemission av sammantaget 1 420 406 aktier och 2 130 609 warranter i serie TO2. 
 • Den 18 juni tillkännagav vi att emissionen var tecknad till totalt 387 %. 
 • Den 29 juni tillkännagav vi att vi fått MHRA:s (brittiska läkemedelsverkets) godkännande för en klinisk proof of concept-studie i fas 2a avseende IP2018, en läkemedelskandidat för behandling av erektil dysfunktion hos patienter med depression.

Väsentliga händelser efter denna redovisningsperiod

 • Den 2 juli meddelade vi att sista dag för handel med BTU (betalda tecknade units) skulle vara den 7 juli. I pressmeddelandet om sista dag för handel med BTU uppgavs fel totalt antal aktier efter registrering. Det korrekta totala antalet aktier i Initiator Pharma efter registrering av emissionen är 25 567 336 aktier.
 • Den 13 juli meddelade vi att företagets incitamentsprogram, som godkändes av årsstämman den 22 maj, hade fulltecknats. Om samtliga warranter används kommer bolaget att utfärda totalt 434 197 nya aktier, motsvarande 1,7% av antalet utfärdade aktier, med nominellt värde 0,105 DKK, lösenpris 6,52 SEK och emissionspris 1,33 SEK per warrant. 

VD:s kommentar

Efter ett mycket positivt första kvartal 2020, där vi erhöll data från den kliniska proof of concept-studien av IPED2015, har andra kvartalets början sett helt annorlunda ut till följd av den pågående covid-19-pandemin. Proof of concept-studien har stärkt vår övertygelse om att IPED2015 har god potential att bli det läkemedel som används för första linjens behandling av erektil dysfunktion för de flesta av de patienter som inte svarar på PDE5i-behandling, något som stödjer den verksamhetsutveckling som genomförs med anledning av IPED2105.

För mer information, kontakta

Claus Olesen, VD, Initiator Pharma, mobiltel: +45-61 26 00 35, e-post: ceo@initiatorpharma.com

Torgeir Vaage, CFO, Initiator Pharma, mobiltel: +47-924 05 235, e-post: tv@initiatorpharma.com

Om Initiator Pharma 

Initiator Pharma A/S är ett danskt bioteknikbolag med fokus på att utveckla innovativa läkemedel för stora icke-tillgodosedda medicinska behov som rör de centrala och perifera nervsystemen. Vår forskning är inriktad på monoaminåterupptagningshämmare, det vill säga molekyler som påverkar de synaptiska koncentrationerna av neurotransmittorer som dopamin, serotonin och noradrenalin. Våra viktigaste läkemedelskandidater är: IPED2015 är avsett för behandling av erektil dysfunktion (ED) och då särskilt för patienter med ED som inte svarar på behandling med befintliga PDE5i-läkemedel, såsom de godkända läkemedlen ViagraÓ, CialisÓ och LevitraÓ.IP2018 är en monoaminåterupptagshämmare för behandling av psykogen erektil dysfunktion (främst orsakad av ångest och depression) som främst riktar sig mot serotoninsystemet och i andra hand dopaminsystemet. IP2018 skiljer sig åt från vår föregångare IPED2015 för organisk erektil dysfunktion (främst orsakad av diabetes och åldersfaktorer) som främst riktar sig mot dopaminsystemet. Tack vare dess unika profil är målet att IP2018 ska lyckas behandla patienter med depression, där majoriteten också samtidigt har sexuell dysfunktion eller behandlingsutlöst sexuell dysfunktion.

Initiator Pharma är baserat i Århus, Danmark. Initiator Pharma är börsregistrerat på Spotlight Stockmarket och har ungefär 3500 aktieägare. Läs mer på www.initiatorpharma.com.