Kommuniké från extra bolagsstämma i Initiator Pharma A/S

Idag, den 11 maj 2021, hölls extra bolagsstämma i Initiator Pharma A/S ("Initiator Pharma" eller ”Bolaget”). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Besluten fattades med erforderlig majoritet.

Kapitaltillskott utan företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att genomföra en riktad emission till nedanstående parter. Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är främst för att tillföra nedanstående strategiska parter som ägare i Bolaget. Teckningskursen i den riktade emissionen är 3,70 SEK per aktie, i enlighet med vad som tidigare kommunicerats.

Den riktade emissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 8 108 106 aktier, från 27 705 728 aktier till 35 813 834 aktier. Aktiekapitalet ökar med 851 351,13 DKK till 3 760 452,57 DKK. Den riktade emissionen av aktier resulterar i en utspädning om cirka 23 procent för de befintliga aktieägarna baserat på antalet aktier i Bolaget efter den riktade emissionen.

Part Antal aktier Belopp (SEK)
Linc AB 4 729 729 17 499 997
Adrigo Asset Management AB 2 162 162 7 999 999
Mats Thóren 675 675 2 499 998
Jinderman & Partners AB 540 540 1 999 998
Totalt 8 108 106 29 999 992

Bemyndigande för styrelsen att öka Bolagets kapital genom en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Stämman beslutade i enlighet med förslaget att fram till den 31 december 2021 bemyndiga styrelsen att besluta om genomförande av en förreträdesemission. Bemyndigandet innefattar villkor för företrädesemissionen, såsom bland annat att aktiekapitalet genom emissionen maximalt kan öka med nominellt 835 655,94 DKK och att aktierna i företrädesemissionen ska tecknas till en kurs om 3,70 SEK per aktie till ett kvotvärde om 0,105 DKK.

För mer information om Initiator Pharma, vänligen kontakta:

Claus Elsborg Olesen, VD

Telefon: +45 6126 0035

E-post: ceo@initiatorpharma.com

Om Initiator Pharma

Initiator Pharma är ett bioteknikbolag med säte i Århus, Danmark. Bolagets huvudtillgång, IPED2015, är en läkemedelskandidat avsedd för patienter med erektil dysfunktion. Behandlingen förväntas förbättra livskvaliteten för ett växande antal patienter som inte reagerar på eller som inte kan behandlas med befintliga läkemedel på marknaden. Läs mer på www.initiatorpharma.com.

Om erektil dysfunktion

ED är en sexuell dysfunktion som kännetecknas av oförmågan att uppnå eller bibehålla erektion under samlag. Över 150 miljoner män i hela världen lider av ED, ett antal som förväntas öka till över 320 miljoner fram till 2025 med anledning av en åldrande befolkning och ökad förekomst av livsstilssjukdomar som diabetes. ED leder till nedsatt livskvalitet hos patienter genom olika psykosociala faktorer såsom låg självkänsla, depression, nedstämdhet, ilska, frustration, ångest, relationsproblem (1, 2, 3).

  1. Shabsigh R, et al. (1998) Increased incidence of depressive symptoms in men with erectile dysfunction. Urology52(5):848–852.
  2. Mccabe MP, Althof SE (2014) A systematic review of the psychosocial outcomes associated with erectile dysfunction: Does the impact of erectile dysfunction extend beyond a man’s inability to have sex? J Sex Med11(2):347–363.
  3. Nguyen HMT, Gabrielson AT, Hellstrom WJG (2017) Erectile Dysfunction in Young Men—A Review of the Prevalence and Risk Factors. Sex Med Rev5(4):508–520.