Resultat från Initiator Pharma A/S incitamentsprogram

Warrantprogrammet 2018/2020, bestående av maximalt 434.197 warranter enligt beslut från årsstämman den 25 maj 2018, är nu fulltecknad. Warranter har tecknats av anställda, styrelsemedlemmar och seniora konsulter i enlighet med bilaga 2 till årsstämmans protokoll den 25 maj 2018. Warranter överlåts till programmets deltagare till priset 0,47 SEK per warrant, vilket motsvarar marknadsvärdet enligt extern och oberoende värdering med Black & Scholes-modellen. För dessa warranter gäller intjäningsvillkoren i bilaga 4g till årsstämmans protokoll den 25 maj 2018. Varje tilldelad warrant berättigar till köp av en ny aktie till ett pris per aktie om cirka 3,95 SEK till och med den 30 januari 2020.  

Om samtliga warranter utnyttjas innebär detta att företaget emitterar totalt 434.197 nya aktier med nominellt värde 0,105 DKK, vilket motsvarar en kapitalinsats på upp till 45.590,69 DKK. Detta motsvarar cirka 2,5% av företagets emitterade aktier idag.  

För mer information om Initiator Pharma, kontakta: 

Claus Elsborg Olesen, VD
Telefon: +45 6126 0035 E-post: ceo@initiatorpharma.com  

Denna information utgör sådan information som Initiator Pharma är skyldig att lämna enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen har lämnats på ovannämnda kontaktpersons ansvar för offentliggörande den 24 augusti 2018. 

Om Initiator Pharma 

Initiator Pharma är ett bioteknikföretag med säte i Århus, Danmark. Bolagets huvudtillgång, IPED2015, representerar en ny behandlingsmetod för patienter med erektil dysfunktion (ED), som kommer att förbättra livskvaliteten för ett växande antal patienter (och deras partners) som inte reagerar på eller som inte kan behandlas med befintliga läkemedel på marknaden. 

Om erektil dysfunktion  

Erektil dysfunktion är en sexuell dysfunktion som kännetecknas av oförmågan hos en man att uppnå eller bibehålla erektion under samlag. Över 150 miljoner män i hela världen lider av ED, ett antal som förväntas öka till över 320 miljoner 2025 med anledning av åldrande befolkningar och ökad förekomst av livsstilssjukdomar som diabetes. ED leder till nedsatt livskvalitet hos patienter genom olika psykosociala faktorer såsom låg självkänsla, depression, nedstämdhet, ilska, frustration, ångest, relationsproblem m.m. (Althof, 2002; Shabsigh et al., 1998, Tsai, 2008; Litwin et al., 1998)