Riktad nyemission registrerad hos Erhvervsstyrelsen

Extra bolagsstämma i Initiator Pharma A/S (”Initiator Pharma” eller ”Bolaget”) beslutade den 11 maj 2021 att godkänna styrelsens förslag om riktad emission om totalt cirka 30 MSEK. Registrering av den riktade nyemissionen hos Erhvervsstyrelsen har nu ägt rum och det totala antalet aktier uppgår efter registrering till 35 813 834 stycken och aktiekapitalet till 3 760 452,57 DKK.

Kommande företrädesemission

Som tidigare kommunicerats avser Bolaget att genomföra en fullt säkerställd företrädesemission om totalt cirka 29,4 MSEK. Teckningstiden i den kommande företrädesemissionen är för närvarade inte fastställd, då den är avhängig danska Finanstilsynets godkännande av Bolagets prospekt. Prospektet ligger för närvarande för granskning hos Finanstilsynet och så snart Bolaget har vidare information om när ett godkännande kan erhållas kommer detta meddelas marknaden genom ett pressmeddelande.

För ytterligare information om Initiator Pharma, vänligen kontakta:

Claus Elsborg Olesen, VD

Telefon: +45 6126 0035

E-post: ceo@initiatorpharma.com

Informationen har lämnats under ovannämnda kontaktpersons ansvar för offentliggörande den 20 maj 2021 kl. 16:30 (CET).

Om Initiator Pharma

Initiator Pharma A/S är ett danskt life science-bolag i klinisk fas som utvecklar innovativa läkemedel som riktar sig mot viktiga icke tillgodosedda medicinska behov inom det centrala och perifera nervsystemet. Initiator Pharmas pipeline består av tre kliniska program - läkemedelskandidaterna IP2018 och IPED2015 för behandling av erektil dysfunktion av psykogent respektive organiskt ursprung, och särläkemedelskandidaten IPTN2021 utvecklad för Trigeminal Neuralgia, ett allvarligt neuropatiskt smärttillstånd. Initiator Pharma är noterat på Spotlight Stockmarket (kortnamn: INIT).