Resultat från Initiator Pharma A/S incitamentsprogram

PRESSMEDDELANDE

5 juli 2019

Warrantprogrammet 2019/2021, bestående av maximalt 434.197 warranter enligt beslut från årsstämman den 23 maj 2019, är nu fulltecknad. Warranter har tecknats av anställda, styrelsemedlemmar och seniora konsulter i enlighet med bilaga 2 till årsstämmans protokoll den 23 maj 2019. Warranter överlåts till programmets deltagare till priset 0,89 SEK per warrant, vilket motsvarar marknadsvärdet enligt extern och oberoende värdering med Black & Scholes-modellen. För dessa warranter gäller intjäningsvillkoren i bilaga 4i till årsstämmans protokoll den 23 maj 2019. Varje tilldelad warrant berättigar till köp av en ny aktie till ett pris per aktie om cirka 8,40 SEK till och med den 31 december 2021.  

Om samtliga warranter utnyttjas innebär detta att företaget emitterar totalt 434.197 nya aktier med nominellt värde 0,105 DKK, vilket motsvarar en kapitalinsats på upp till 45.590,69 DKK. Detta motsvarar cirka 1,9% av företagets emitterade aktier idag.  

För mer information om Initiator Pharma, kontakta: 

Claus Elsborg Olesen, VD
Telefon: +45 6126 0035 E-post: ceo@initiatorpharma.com 
 

Denna information utgör sådan information som Initiator Pharma är skyldig att lämna enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen har lämnats på ovannämnda kontaktpersons ansvar för offentliggörande den 5 juli 2019. 

Om Initiator Pharma

Initiator Pharma är ett bioteknikbolag med säte i Århus, Danmark. Bolagets huvudtillgång, IPED2015, är en läkemedelskandidat avsedd för patienter med erektil dysfunktion. Behandlingen förväntas förbättra livskvaliteten för ett växande antal patienter som inte reagerar på eller som inte kan behandlas med befintliga läkemedel på marknaden. Läs mer på www.initiatorpharma.com  

Om erektil dysfunktion

ED är en sexuell dysfunktion som kännetecknas av oförmågan att uppnå eller bibehålla erektion under samlag. Över 150 miljoner män i hela världen lider av ED, ett antal som förväntas öka till över 320 miljoner fram till 2025 med anledning av en åldrande befolkning och ökad förekomst av livsstilssjukdomar som diabetes. ED leder till nedsatt livskvalitet hos patienter genom olika psykosociala faktorer såsom låg självkänsla, depression, nedstämdhet, ilska, frustration, ångest, relationsproblem (1, 2, 3)  

1.              Shabsigh R, et al. (1998) Increased incidence of depressive symptoms in men with erectile dysfunction. Urology52(5):848–852.

2.             Mccabe MP, Althof SE (2014) A systematic review of the psychosocial outcomes associated with erectile dysfunction: Does the impact of erectile dysfunction extend beyond a man’s inability to have sex? J Sex Med11(2):347–363.

3.             Nguyen HMT, Gabrielson AT, Hellstrom WJG (2017) Erectile Dysfunction in Young Men—A Review of the Prevalence and Risk Factors. Sex Med Rev5(4):508–520.